Bestjoerdersmoeting 2017

Einlings is it dan safier, de útstelde bestjoerdersmoeting dy’t fan 11-13 maaie 2017 plakfine sil.

De útnûging en it foarriedich programma fine jo by NIJS.