Wat west hat

Sis Tsiis! Aksje foar goed Frysk op skoalle

    Tongersdei 22 desimber 2016 – It Saailân fol mei minsken al fier foar it begjin fan de demonstraasje. It bestjoer fan de Fryske Rie wie der fansels ek by. Der komme mear Sis Tsiis-aksjes. Komme jo dan ek? De foto is makke foar www.itnijs.frl. Sjoch dêr foar berjochten en sykje op “Goed 300 […]

Frouljusmoeting 2016

Frouljusmoeting   21 o/m 24 septimber  2016  Woansdei : 16.00 – 16.30   Menaam: Ynrin fan gasten en gastfroulju en in wurd fan wolkom. Tongersdei: 9.00  Sammelpunt: gemeentehûs Menaam, Dyksterbuorren 16 Oer de Aldebiltdyk nei Aldebiltsyl; hjir in frisse noas helje. Oer Holwert en Wierum nei Peazens/Moddergat; kofje drinke yn de âlde garnalenfabryk, fiskershúskes en it fiskersmonumint […]

Lêzing dr. Hajo van Lengen

Dr. Hajo van Lengen , âld-direkteur fan de Ostfriesische Landschaft, hâldt op sneon 9 april 2016 in lêzing oer it eardere fêstigingsgebiet fan de East-Friezen. Dy giet oer it ûndersyk dat er dien hat yn opdracht fan it BRD-ministearje foar Ynlânske saken. Dat hat te krijen mei it oant dan net opnommen wêzen fan de East-Friezen as […]

Hilgelân 2016 OPJEFTE

Hjir is de ynformaasje oer Oanmelding Hilgelân 2016 (oanpast op 15 april)  en it programma: Flyer2016. Klik earst efkes op de fet oanjûne titel en klik dan fierder. Der binne net folle sliepplakken dus gau opjaan! Oanmelding Hilgelân

Boeremoeting 2016

De 56ste ynterfryske boeremoeting sil wêze fan 3 o/m 6 febrewaris 2016, diskear yn ús provinsje. Hjir stiet it programma: Boeremoeting 2016 – programma Ynljochtings en opjefte graach foar 15 jannewaris 2016 by ien fan ûndersteande  minsken: – Sjoerd van der Schaar, telefoan 0517-412492 of e-post s.vd.schaar@planet.nl – Jan van der Weg, telefoan 0518-412369 of e-post wegvd000@planet.nl […]

Klockries

Op de Ynterfryske bestjoerdersmoeting, septimber 2014 yn Klockries (Noard-Fryslân), is de neifolgjende Ferklearring fan Klockries opsteld en oannommen. Klik earst op trochlêze. Wa’t de Dútske ferzje sjen wol: http://www.friesenrat.de/inside/xy/ifr/2014/kompol/klockries_reso.pdf  

Ynterfryske bestjoerdersmoeting 2014

Ynkoarten sil de ynterfryske bestjoerdersmoeting 2014 plakfine. Fan 19 – 21 septimber yn Leck (NF). Klik foar it programma en de ynskriuwing. Bestjoerdersmoeting 2014

Pylgerje nei Rome 2013

Foto’s fan dizze reis steane hjir.  Klik earst op  “Pylgerje nei Rome” (hjir boppe) en dan op de foto. Jo kinne de foto’s downloade, printsje ensafuorthinne. Klik op in foto om dy grutter te meitsjen en dan kinne jo mei de pylkjes lofts en rjochts nei de foarige of folgjende foto.  Oan de rjochterkant, krekt […]