Boeremoeting 2007

Programma BOEREMOETING
woansdei 7 oant sneon 10 febrewaris 2007

woansdei 7 febrewaris ‘07
± 16.00 á 16.30 oere ûntfangst en mei-inoar yn ‘e kunde komme
                                 Wolkom troch dr. mr. Roel Kaastra, foarsitter Fryske Rie
                                 Lokaasje: De Mande, De Noarderein 1 yn Tytsjerk

18.00 oere                Jûnsiten by gastgesinnen.

tongersdei 8 febrewaris ‘07
10.00 oere                 Besite oan Kweekbedriuw Ropta yn Mitselwier

12.00 á 12.30 oere    Middeisiten Restaurant Land en Zeezicht, Holwerd
                                  (Grandijk 2 = oan de  pier/oanlissteger)

14.00-17.00 oere      Besite oan Hegebeintum: Informatiecentrum Terp Hogebeintum, 
                                 Pypkedijk 4 en akkerboubedriuw J. v.d. Weg Meester Boeleswei 2.

18.00 oere               Jûnsiten by gastgesinnen.


freed 9 febrewaris ‘07
10.00 oere                Besite oan Bos Mech. b.v., Sibadawei 24 yn Easterein.
Bos Mech. b.v. is in mechanisaasjebedriuw dat al mear as 40 jier yn de Fryske grûn woartele is. It bedriuw is útgroeid fan in ienfâldige smidderij yn Lollum ta it moderne full-service en hightech mechanisaasjebedriuw sa’t dat no yn Easterein stiet.

12.00-13.40 oere     Middeisiten yn Kafee-Restaurant It Reade Hynder, ‘t Noard 6 te Wommels.

14.00-15.30 oere     Besite oan Feeteeltbedriuw Joop Witteveen (mei robot), Draversdyk 6 yn Rien

16.00 oere               Rûnlieding/ekskurzje/museum Fryske bierbrouwerij Us Heit, Snekerstraat 43 yn Boalsert. De Friese Bierbrouwerij jout nijsgjirrige rûnliedings. Jo krije wiidweidich tekst en útlis oer de ûntsteansskiednis fan it bier en it brouproses, eartiids en hjoed de dei. Der wurdt no ek whisky stookt dan op syn minst 3 jier op houtene fetten lagere wurdt.

18.00 oere              Jûnsiten by gastgesinnen

20.00 oere              Bûnte jûn bij Kafee-Restaurant Bergsma, Sibadawei 2 yn Easterein

Sneon 10 febrwaris '07
Moarns                   De gasten geane op eigen gelegenheid wer nei hûs.

Mei tank oan de P.W.Janssen's Stichting!

Moeting 11 jannewaris

UTNOEGING / UITNODIGING / EINLADUNG / JÜ INLÅÅSING / INLADEN / NÖGEN

 

 

Donnerstag, 11. Januar 2007

um 20.00 Uhr

feiern der

 

Ried fan de Fryske Beweging

 und der

 Fryske Rie

 

ihren

 Nijjierssûpke / Neujahrs Empfang

 

bei

Frivius Energie

Birdaarderstraatweg 82, Dokkum
dort soll

De Fear yn de Broek (eine jährliche Preisverleihung)

ausgereicht werden.

 

Jeder ist herzlich willkommen / Eltsenien is tige wolkom

 

De Ried fan de Fryske Beweging

Wer in Friesland lebt und wohnt, den verbindet etwas mit Friesland. Für die einen ist das die Landschaft, für andere die Mentalität, Friesische Sportarten, das Vieh, segeln, etc.

Schon seit Jahren gibt es in Friesland eine Organisation, die sich für den unverwechselbaren Charakter Frieslands einsetzt: de Ried fan de Fryske Beweging. Das ist eine Dachorganisation vieler Einzelorganisationen, welche die Interessen der Leute vertritt, die Friesland lieben und sich für mehr Raum für die Friesische Sprache und Kultur einsetzen.

 

De Fryske Rie

De Fryske Rie ist der Interessenverband der Leute aus Westerlauwersk Fryslân (in den Niederlanden), Ostfriesland, Seelterland und Nord-Friesland (Fryslân, Sealterlân en Noard Fryslân (alle drei in Deutschland), der eng mit diesen Organisationen zusammenarbeitet, um beispielsweise Treffen der verschiedensten Gruppen untereinander (Frauen, Bauern, Kommunalpolitiker etc.) auszurichten.

 

De Fear yn ‘e Broek

Seit Jahren überreicht „De Ried’ auf seinem Neujahrs-Empfang de „Fear yn ‘e Broek“ an eine Einzelperson, eine Dienststelle, Institution oder Personengruppe, die sich in besonderem Maße für die Friesische Sprache oder Kultur eingesetzt hat. So hat 2005 Herr Gertjan Verbeek vom Sportclub SC Heerenveen den Preis bekommen, weil er sich als Neu- Friese dafür entschieden hat, mit den Friesischen Medien auch auf Friesisch zu kommunizieren. 2006 wurde den Leuten vom Friesischen Musik Festival “Aaipop” diese Würdigung zuteil, weil diese Organisation mit den Musikfestivals in Nijlân die Friesische Kultur auf besondere Weise anregt.

 

Dieses Jahr wird Frivius Energie die Auszeichnung erhalten, weil sie aufzeigen, dass die ökonomische Nutzung des Friesischen große Vorteile hat. Auf der Zusammenkunft, am 11. Januar bei Frivius Energie, soll selbstverständlich näher darauf eingegangen werden. Unter anderem wird ein Film gezeigt, den die Noordelijke Hogeschool über positive Effekte durch die Nutzung  der Friesischen Sprache von Unternehmern, für ein vor kurzem durch ein von der Provinz organisiertem Symposium, gedreht hat.

 

Sie sind herzlich eingeladen, dieser festlichen Auszeichnung bei zu wohnen.

 

Die Vorstände der beiden Räte