Fryslannenreis

Ferline jier ha Renze Valk endy mei de famylje Jaap van der Bij in saneamde Fryslânreis útsetten. It is in reis ûnder de namme Campinghoppers, foar caravans en campers. Dizze reis is spesjaal bedoeld om de oare Fryslannen wat better kennen te learen. De reis duorret trije wiken, begjint yn ús Fryslân en dan nei in pear dagen Ezinge giet it nei Sealterlân, East-Fryslân (in dei nei Hilgelân) en dêrnei by de kust lâns nei Noard-Fryslân. Dêr geane wy fansels nei de Halligen en nei Sylt. De reis wurdt begelieden troch Hindrik ten Hoeve mei syn frou. Op de hiemside www.kampeerreizen.nl kinne jo neiere bysûnderheden fine, mei in kaartsje derby.

Omdat dizze reis past binnen de doelstellings fan de Fryske Rie dogge wy hjir kunde fan!

Ynterfryske Bestjoerdersmoeting 2008

Programma Ynterfryske bestjoerdersmoeting
15-18 maaie 2008


Nordseeakademie, Leck, Noard-Fryslân. 

Tema: ‘Landschaft Südtondern – neueste kommunalpolitische Veränderungen’ 

 

Tongersdei 15 maaie

 

Moarns

ôfreizgjen, neiere ynformaasje folget

Middeis oant 17.00 oere

oankomst dielnimmers út Noard-, East- en West-Fryslân yn de Nordseeakademie yn Leck oan de Flensburger Str. 18, tel. +49 4662 87050

17.00

Wolkom troch Kreispräsident Wree

19.00

Jûnsiten yn de Nordseeakademie

 

 

Freed 16 maaie

 

 

9.00 oere

Besite oan it Noldemuseum, ynklusyf presintaasje ‘Noldes Landschaft’ mei aspekten fan it herstel fan in agrarysk kultuerlânskip

Likernôch 12.00 oere

Untfangst yn it nije amtsgebou fan de regio Südtondern, troch Amtsvorsteher Hauke Christiansen. Ynformaasje oer behearsstruktuerfernijings. Ynlieding oer de VR-Bank troch dhr Sievers. Ienfâldich middeisiten

Middeis

Nei eigen ynsjoch te besteegjen.Suggestje: besite oan it Friesenmuseum yn Niebüll

18.30 oere
19.30 oere 

Mienskiplik jûnsiten yn 'e Nordseeakademie
Lêzing en oanslutend diskusje: De Friezen en Noardfryslân – Is it Fryske in saak fan polityk belang? 
(Thede Boysen, foarsitter fan de Verein Nordfriesisches Institut e.V.)
 

 

 

Sneon 17 maaie

 

9.00 oere krekt!

Besite oan de Hallig (eilantsje) Gröde fan Schlütsiel ôf

12.30

Werom fan Schlütsiel, lunsj

Middeis

Besite oan de Deenske provinsjestêd Tondern en yn it Gemeentehûs fan Tondern: petear mei de Deenske gemeentepolityk oer de gemeentelike herfoarmings yn Denemarken. In jildige ID-kaart of paspoart is perfoarst nedich!

20.00

Bûnte muzikale jûn yn de Aula fan de Nordseeakademie

 

 

Snein 18 maaie

 

10.00

Ofreis út Leck wei

(ein fan de) middei

Werom yn Ljouwert

 

Programmawizigings ûnder foarbehâld.
Jildich paspoart of identiteitskaart meinimme.

Opjaan by Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP  ITENS
e-post (nij: in punt der tusken!): douwe.willemsma@hetnet.nl 

Frysk Manifest 1955

 

Friesisches Manifest

Am Tage des sechsten gemeinsamen Treffens in neuerer Zeit stehen wir Friesen aus Nord-, Ost- und Westfriesland, aus dem Saterland und dem Land Wursten, aus dem Oldenburger Land und von Helgoland an der uns allen ehrwürdigen Stätte, am Upstalsboom, wo sich im Mittelalter die Abgesandten der sieben Seelande versammelten. Wir sind zusammengekommen, weil wir fühlen, daß wir zusammengehören und weil die Kraft dieses Gefühls nach Ausdruck verlangt; diese Kraft, die lebendig geblieben ist über alle Wechselfälle der Geschichte und über alle einmal entstandenen Grenzen hinweg.

Gemeinsam ist uns das Volkstum, gemeinsam der Kampf gegen die Naturgewalt der Nordsee, gemeinsam vor allem das Bewußtsein unserer Freiheit von den Niederlanden bis nach Dänemark. Die Zeit drängt nach größeren Zusammenschlüssen. Die drei Frieslande bejahen alle Bestrebungen, die zu einem geeinten Europa führen. Wir gehören freilich mehr als einem Staate an, fühlen uns aber über alles Trennende hinweg als Angehörige eines Stammes, gewohnt und gewillt, unserer Eigenart die Treue zu halten. Mit den Friesentagen, die im Jahre 1925 in Jever ihren Anfang nahmen, bekennen wir uns zur Besinnung auf die gemeinsamen Werte.

Wir bekennen uns zu einer Kultur, die in den Tiefen des Volkstums wurzelt. Gemeinsam wollen wir sie pflegen. Wir bitten alle verantwortlichen Stellen, die kulturelle Arbeit unserer friesischen Institute und Verbände recht zu erkennen und sie so zu fördern, daß ihre volle Entfaltung zum sichersten Deich gegen die gleichmachende Flut der Massen wird.

Wir bekennen uns zu unserer Muttersprache, sie sei friesisch oder plattdeutsch, die uns als wertvollstes Gut mitgegeben wurde und die wir pflegen wollen vor allem anderen. Elternhaus, Schule und Kirche sollen uns dabei helfen und alle staatlichen Stellen weisen wir darauf hin, und bitten sie, Größe und Wert dieser Aufgabe zu erkennen.

Wir bekennen uns zu unserer gemeinsamen Arbeit. Der Friesenrat, den wir berufen, wird die Aufgabe haben, die Zusammenarbeit zu verstärken, Wissenschaft und Schrifttum und alles schöpferische Streben zu fördern und damit das ehrenvolle Ansehen Frieslands in der Welt zu mehren.

Angenommen auf dem 6. Friesenkongreß am 28. August 1955 in Aurich (Ostfriesland)

 

Sjoch ek: Ynterfryske Ferklearring

Nijjierssûpke

 

Nijjiersûpke Fryske Rie en Ried fan de Fryske Beweging

 

It Nijjiersûpke fan de Fryske Rie en de RfdFB is op 10 jannewaris 2008 yn it gebou fan Bogerman oan de Himdyk yn Snits middei fan 16.00 – 18.00.

It programma sjocht der sa út:

– Iepenjen troch de foarsitter fan de RfdFB

– Saapke Miedema fan de Fryske Rie fertelt wat oer de aktiviteiten fan de Rie

– Demonstraasje fan in Fryske les mei help fan telelearen

– Der wurde dit jier twa Fearen yn ‘e Broek stutsen

– Der is in muzikaal yntermezzo fersoarge troch Bogerman

– De ûntfangers fan de Fear krije it wurd.

 

Fansels is der tiid om elkoar in lokkich nijjier ta te winskjen ûnder it genot fan in hapke en in drankje.

Wy binne te gast by de Feriening foar it Kristlik Fuortset Underwiis yn de Súdwesthoeke.

Paadwizer:
Ut de rjochting Boalsert A7 /parallel oan de Harste:
op it krúspunt fan A7 mei de rûnwei (=N354) rjochtút rjochting Sintrum;

  • op rotonde by sikehûs rjochtút;
  • by de stopljochten wer rjochtút;
  • earste ôfslach rjochtsôf (Himdyk);
  • fuort wer rochtsôf it hiem fan de skoalle op.