Jimmeroan Fryslân

De kussussen binne ornearre foar jongerein fanôf de heechste klassen fuortset ûnderwiis, studinten en jongelju dy't wurkje en wenje yn ien fan de trije Fryslannen (NL en D). Net allinnich foar Friezen, mar ek foar dy't harren oanlutsen fiele nei /ta Fryslân, Ost-Friesland of Nord-Friesland.

De kursussen falle ûnder de ferantwurdlikens fan it Umweltstation Iffens. De Fryske Rie jout dat kursusoanbod graach troch.

Mear ynformaasje: sjoch www.interfriesischerrat.de.

Bestjoerdersmoeting 2012

Der is wer in bestjoerdersmoeting!

Foar gemeentlike bestjoerders, mar ek provinsjale-, en foar ynteressearre amtners! Wy binne te gast yn Dongeradiel en sille ek op Skiermuontseach ûntfongen wurde.
In gelegenheid om mear mooglikheden om rekreaasje, toerisme en ekonomy hinne oan de Waadkant fan Fryslân te besprekken en dêr ús foardiel mei te dwaan. Mar ek om dy gemeenten kennen te learen en bestjoerders út East- en Noard-Fryslân (D.) te moetsjen!

It is fan 28-30 septimber 2012. Neiere ynfo en opjefte hjir!