Bestjoer

Namme en
wenplak:
Út of foar
de of it:
Spesjale funksje: Byld:
Frou Pytsje
de Graaf
Ternaard
Feriening fan
Fryske Gemeenten
Foarsitter fan 19 septimber 2017 ôf
Bestjoerdersmoetings
Drs. Kerst
Huisman
Ljouwert
Media Skriuwer fan 1 maaie 2017 ôf
e-mail:
fryskerieapesturtsjegmail.com
Spesjale mediaprojekten
Lolke Tj.
Folkertsma
Dokkum
Ponghâlder
IBAN Fryske Rie:
NL51 RABO 0103.744.711
Fiskaal: ANBI en ANBI-cultuur
(“Stichting Fryske Rie te Oudega”)
RSIN 815751266
KvK 41001747
Dr. Siebren Dyk
Jorwert
Fryske Akademy Lid
Wittenskiplike kontakten
Marja ten
Bruggencate
Den Haag
Jongerein Lid
Kontakten mei it FYK
Ridzerd
Hooijenga
Burgum
Frysk tsjerklik
fermidden
(Fryske Rie fan
Tsjrken)
Dielnimmer
Moetings mei religieuze aspekten
Drs. Sytze T.
Hiemstra
Drachten
Underwiis Lid
Sit yn Ried foar de Fryske Beweging.
Underwiissaken
Frou Jeltsje
van der Mei
Menaam
Fryske frouljus-organisaasjes Lid
Frouljusmoetings
Sjoerd
van der Schaar
Mullum
Organisearre
lânbou
Lid
Boeremoetings
Moetings Jonge agrariërs
Frou Gelkje
Schotanus
Snits
Bedriuwslibben Lid
Kontakten mei it bedriuwslibben
Drs. Jetze
Dijkstra
Aduard
Amtnerij Dielnimmer
Argiven
Bysûndere aksjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *