Ynformaasje Hilgelân

Ynformaasjejûn Hilgelân 2007
Tryater en Eddy Dykstra nei 16e Friesen-Droapen

Op freed 26 jannewaris hâldt Stichting Fryske Rie jûns om 20.00 oere yn De Bres yn Ljouwert in ynformaasjejûn oer it Friesen-Droapen 2007 op Hilgelân. Ald-LC-sjoernalist Kerst Huisman en histoarikus Jetze Dijkstra fertelle oer it Noardsee-eilân en syn skiednis. Sa sil Huisman mei oan ‘e hân fan dia’s fertelle oer de tiid foar 1890, fan de prehistoarje ôf, en Dijkstra sprekke oer de tiid nei 1890, doe't it eilân Dútsk waard.

Moeting 11 jannewaris

UTNOEGING / UITNODIGING / EINLADUNG / JÜ INLÅÅSING / INLADEN / NÖGEN     Donnerstag, 11. Januar 2007 um 20.00 Uhr feiern der   Ried fan de Fryske Beweging  und der  Fryske Rie   ihren  Nijjierssûpke / Neujahrs Empfang   bei Frivius Energie Birdaarderstraatweg 82, Dokkum dort soll De Fear yn de Broek (eine jährliche Preisverleihung)…