Simmerkamp flyer

  Young persons between 16 and 25 years old from West-, East- and North-Frisia are welcome to spend one week in a summer camp at the YMCA Hostel “Quellerdünen” on the East-Frisian island of Spiekeroog! We are looking forward to enjoying the sun, the beach and the sea, and together we want to discover our…

Simmerkamp jongerein

Jonge minsken tusken de 16 en 25 jier út West-, East- en Noard-Fryslân wurde útnoege om mei op simmerkamp te gean: in wike lang (fan 3 oant 9 augustus) op it East-Fryske eilân Spiekeroog! Yn in gesellige wike mei sinne, strân en see, wolle wy mei minsken út de trije Fryslannen ús mienskiplike Fryske identiteit ûntdekke….

Ridder Sjoerd

Ridder Sjoerd It docht it bestjoer fan de Fryske Rie tige deugd dat ien fan ús leden, de hear Sjoerd van der Schaar fan Mullum beneamd is ta ridder yn de Orde fan Oranje Nassau. Wy winskje him, mei út namme fan al dy boeren wêr’t er al hiel wat jierren de moetings mei Noard-…

2e Fryske Rie-jûn yn De Bres

"Wat moatte jim dochs mei dy Dútsers?" Fryske gearwurking oer de grinzen hinne Tongersdei 6 maart hâldt Stichting Fryske Rie jûns om 20.00 oere yn De Bres yn Ljouwert in temajûn. Ald-LC-sjoernalist Kerst Huisman behannelet it tema ‘Wat moatte jim dochs mei dy Dútsers', Fryske gearwurking oer de grinzen hinne. Ek al is de Twadde…

Frysk Manifest 1955

  Friesisches Manifest Am Tage des sechsten gemeinsamen Treffens in neuerer Zeit stehen wir Friesen aus Nord-, Ost- und Westfriesland, aus dem Saterland und dem Land Wursten, aus dem Oldenburger Land und von Helgoland an der uns allen ehrwürdigen Stätte, am Upstalsboom, wo sich im Mittelalter die Abgesandten der sieben Seelande versammelten. Wir sind zusammengekommen,…

Programma boeremoeting 2008

Programma boeremoeting Noard-Fryslân 6 – 9 febrewaris 2008 Woansdei 6 febrewaris 17.00 oere      Ûntfangst, wolkom troch immen fan de distriktsried (Landrat) of Kreispräsident fan de krite Noard-Fryslân en yn  ‘e kunde komme mei de gastgesinnen.                       Lokaasje: Grünes Zentrum, Bredstedt. Tongersdei 7 febrewaris 8.30 oere        Mei it Strucklahnungshörn skip nei it eilân Pellworm: toer oer it eilân, besjen fan…