Hilgelân 2022

Takom jier binne der alwer trije jier om, tiid foar op ‘e nij in Friesen-droapen op Hilgelân (Helgoland)!
In inisjatyf fan ‘e Ynterfryske Rie (Interfriesischer Rat), en binnen de Ynterfryske Rie wurdt de organisatoaryske karre diz’ kear lutsen troch Seksje Noard. Dêrom is troch harren it inisjatyf om moai op ‘e tiid kontakt te sykjen mei Gemeinde Helgoland alfêst nommen. 
Foar jim bûsboekjes: it 21ste Friesen-droapen op Hilgelân is yn 2022 fan 20 oant en mei 22 maaie. 
Neiere berjochten folgje yn ‘e hjerst fan dit jier. 

Ferslach frouljusmoeting

Fan 9 oant 11 septimber 2020 wie de twajierlijkse frouljusmoeting. Sektion Nord hie in moai programma gearstald, dat is ek werom te finen op dit webstek. It is in nuver jier fanwege it koroanafirus en sadwaande koene der gjin froulju út Westerlauwersk Fryslân nei Noard- Fryslân ôfreizgje. Ut namme fan Sektion Ost koene der noch al in pear froulju dielnimme.

Foto’s: 2 foto’s fan de ûntfangst op 9 september, kreas op 1,5 meter ôfstân.

Frau Telse Nommensen hat ús nei it treffen in koarte reaksje takomme litten.

„It Treffen is gâns goed ferrûn. We ha jimme út Westerlauwersk Fryslân bot mist. Mar we rjochtsje ús hope oer twa jier op de folgende frouljusmoeting. Hjirby in pear foto’s, ien fan de Hamburger Hallig, dêr waard ek ferteld dat de Noardfriezen in soad fan de Westerlauwerske
Friezen by de bau fan ‘e diken leard hawwe. En in foto fan Helen Christiansen. Helen hat ferteld oer har ferbliuw yn Westerlauwersk Fryslân, in tal jierren lyn. Se hat doe by twa organisaasjes in healjier staazje rûn, nl. by in pjutteboartersplak en op de muzykredaksje fan Omrop Fryslân. Se hat dat jier aardich it Frysk leard!
Sa sjogge jimme, wy hawwe oan jim tocht en sa wiene jimme ek wat by ús.
Groetnis oan alle froulju dy’t wy kenne. Bliuw sûn!”Útnûging Ynterfryske frouljusmoeting

Ynterfryske frouljusmoeting 9 o/m 11 septimber 2020  

yn Noard-Fryslân (Sleeswyk-Holstein, Dsl.)

yn gearwurking mei de Ynterfryske Rie

Utnûging frouljusmoeting 2020

Achte froulju,

De Ynterfryke Rie is in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, resp. fan de trije seksjes dêrfan yn West, East en Noard.

De leden binne de trije Fryske Rieden en it foarsitterskip dêrfan wikselet om de trije jier. De Seksje West (Westerlauwersk Fryslân) hat op it stuit it foarsitterskip oant 2021. Dêrnei nimt de Seksje Noard dat wer foar trije jier oer. Neffens in fêst skema wurdt der om de trije jier ek in Friezemoeting op Hilgelân (Helgoland) organisearre. Oare moetings wurde jierliks of om de twa jier holden, lykas de frouljusmoeting. Dêrnjonken binne der ek noch oare gearkomsten foar beskate maatskiplike groepen en treffe de deistige bestjoeren en de oare bestjoersleden fan de trije seksjes inoar in kearmannich yn it jier.

Al hiel wat jierren wurkje de trije Fryslannen mei-inoar gear yn it ramt fan in soarte fan Noardseeferbân. Mar de mooglikheden fan de Ynterfryske Rie binne beheind. Dêrom is stipe fan polityk en oerheid op alle nivo’s en benammen op lokaal nivo needsaaklik.

It docht ús deugd dat de Kreis Nordfriesland en it Amt Mittleres Nordfriesland mei twa fertsjintwurdigers aktyf behelle binne by it programma fan de frouljusmoeting.

Mei it Kreislandfrauenverband, dat in pear dagen foar ús moeting syn 50-jierrich bestean fiert, binne wy bliid dat wy jo yn ‘Nordfriesland’ in wolkom taroppe meie.

Mei freonlike groetnisse,

Ilse Johanna Cristiansen,

foarsitter Frasche Rädj/Fryske Rie Seksje Noard

Utnûging frouljusmoeting 2020

 

Bestjoerdersmoeting Fryske Rie annulearre

De wurkgroep Bestjoerdersmoeting fan de Fryske Rie hat beslute moatten de bestjoerdersmoeting fan 1 o/m 3 novimber ôf te sizzen. Der binne te min oanmeldings. Tige spitich. Yn novimber wurdt yn Ynterfrysk ferbân bepraat oft de moeting eventueel noch ferskood wurdt nei gaadlike data yn 2020.

Friesen-droapen Hilgelân

Jo binne/do bist fan herten wolkom om mei te gean nei dit trijejierlikse Friesen-droapen op Hilgelân. Belangstelling? Oanmelde by de Fryske Rie oant op syn lêst 14 maart 2019, fia e-mailadres saapke_miedema@hotmail.com.

De kosten fariearje fan € 90 oant € 300 à € 350 de man. Dat is foar bus, boat, de measte programmaûnderdielen en bbq. De fariabele kosten sitte yn wat der noch mooglik is wat de oernachting(s) oanbelanget. It middeisiten en it jûnsiten op sneontejûn is foar eigen rekken.

Ynformearje nei de mooglikheden!

Utnûging – Programma 20ste Friesen-droapen Hilgelân 24-26 maaie 2019

 

 

Ynterfrysk kongres 2018: lêzings, wurkwinkels, muzyk en in tsjerketsjinst

It Ynterfrysk kongres (‘Friesenkongress’) behannelet op ferskate wizen it tema ‘Fryske
kultuer hjoed-de-dei’/ Pytsje de Graaf nije foarsitter

Yn it ôfrûne wykein (fan 1 o/m 3 juny 2018) waard yn Auerk (‘Aurich’, East-Fryslân/Ostfriesland) it Ynterfrysk kongres 2018 holden. Fertsjintwurdigers út de trije Fryslannen (Noard-Fryslân yn Sleeswyk-Holstein, East-Fryslân yn Nedersaksen, Westerlauwersk Fryslân yn Nederlân) hawwe it tema fan de ‘Fryske kultuer hjoed-de-dei’ op ûnderskate wizen behannele yn it gebou fan de Ostfriesische Landschaft te Auerk.

It tema fan it kongres kaam op sneon 2 juny yngeand op it aljemint yn in rige lêzings dy’t op dat stee holden waarden troch heechleararen fan ’e universiteiten fan Göttingen, Hamboarch en Âldeboarch (Oldenburg). De konklúzjes út de foardrachten waarden lutsen troch dr. Niels Petersen fan ’e Universiteit fan Göttingen. Syn bydrage hie as titel ‘De syktocht nei in Fryske kultuer hjoed-de-dei yn it spanningsfjild fan regio, identiteit en kultueropfetting’. Alle lêzings binne gearfandele en wurde meikoarten troch de Ynterfryske Rie publisearre.

De leden fan ’e Ynterfryske Rie wiene tige op it skik mei de kwaliteit fan de lêzings. De bydragen jouwe de needsaaklike ympulzen foar fierdere debatten. Se sille in wichtige bydrage leverje foar it omsetten dêrfan yn konkrete projekten.

Fierders koene de dielnimmers fan it kongres dielnimme oan trije wurkwinkels mei ûnderwerpen op it mêd fan de Fryske kultuer. Ien wurkwinkel fûn plak yn it gemaal fan it ‘Entwässerungsverband Emden’ oan de Knock en hannele oer de feiligens fan de (see)diken, it heger wurden fan de seespegel en de ûntwettering. Yn it feanmuseum ‘Eiland’ yn Westgroßefehn waarden de dielnimmers yngeand ynformearre oer de skiednis fan it ûntginnen fan it (heech)fean en it yn kultuer bringen dêrfan. De tredde wurkwinkel by it kleaster Ihlow hannele oer de skiednis fan de kleasters en de Reformaasje yn East-Fryslân (Ostfriesland).

De jûns wie der yn it ‘foarum’ fan de Ostfriesische Landschaft in tige noflike en sfearfolle
muzikale jûn. De trije muzikanten Gerd Brandt, Jörg Fröse en Albertus
Akkermann hiene in optreden mei lieten en ferhalen út East-Fryslân. Njonken sels
komponearre stikjes lieten se ek lieten fan Jaques Brel, Hannes Flesner en oaren hearre.

Yn it ramt fan it kongres waard oan it begjin (1 juny) dêrfan ek de algemiene gearkomste fan de Ynterfryke Rie holden. Dêrby wiksele it foarsitterskip en gie oer fan de Seksje East nei de Seksje West. Westerlauwersk Fryslân is de kommende trije jier oan bar om de lieding te hawwen. Ta opfolchster fan Helmut Collman (Flachsmeer, Landkreis Leer) waard Pytsje de Graaf út de Nederlânske provinsje Fryslân beneamd. Der stiet no foar it earst in de frou oan de top fan de Ynterfryske Rie.

De sneins, 3 juny, waard it kongres mei in oansprekkende Platdútske tsjerketsjinst besletten yn de Steateseal (‘Ständesaal’) fan de Ostfriesische Landschaft, dy’t laat waard troch dominy (‘pastor’) Jürgen Hoogstraat fan Victorbur (Landkreis Aurich). Dat wie likegoed in treflik plak.

Arno Ulrichs, foarsitter
Leeger Weg 42, D-26632 Simonswolde
E-post: arno.ulrichs@ewetel.net; telefoan +49 (0) 4929-912916

Mei Pytsje de Graaf út de Nederlânske provinsje Fryslân stiet foar it earst in frou oan de top fan de Ynterfryske Rie