Kongres 2009

  Utnoeging Ynterfrysk kongres yn ‘Ostfriesland’. Ek nocht oan Frysk, Fryslân en Ynterfryske Kontakten? Gean dan ek ris mei nei it Ynterfrysk Kongres. Elkenien is fan herten wolkom op it 24e kongres fan de Ynterfryske Rie. It trijejierlikse kongres wurdt diz’ kear holden yn Lier (Leer), yn it Dútske East-Fryslân. In prachtige âlde stêd, dêr’t…

Jonge boeremoeting / Utwiksel 2008 Dútsk Fryslân 2009

Utwiksel Dútslân 25 o/m 28 maart 2009 AOC Friesland yn Ljouwert en Landwirtschaftschule Bredstedt Programma Woansdei 25 maart 15.00               Untfangst PTC+ Oentsjerk (Sanjesreed 4) Iepenjen en wolkom troch Dr. mr. R.C. Kaastra, foarsitter fan Stichting Fryske Rie en Henk Minkema, teamleider AOC Friesland Rûnlieding studinten op ‘e praktykskoalle Ferdieling oer de gastgesinnen 16.30               Ofreizgjen nei…

Boeremoeting 2009

    Wurkgroep boeremoeting Westerlauwerks Fryslân, fan de Fryske Rie: Sjoerd van der Schaar, foarsitter (s.vd.schaar@planet.nl, tel. 0517 412 492) Daan de Hoop, Jan van der Weg en Doeke Wilman Bêste minsken, De boeremoeting, ien fan de tradisjonele aktiviteiten fan de Ynterfryske Rie, wurdt yn 2009 hâlden yn East-Fryslân. De organisaasje is sadwaande yn hannen…

Lei it ûnder de krystbeam?

Yn it Provinsjehûs yn Ljouwert krige Kommissaris fan ‘e Keninginne John Jorritsma moandei 15 desimber it earste eksimplaar fan it boek De Fryslannen út hannen fan dr.mr. Roel Kaastra, foarsitter fan de Fryske Rie. It boek De Fryslannen jout in oersjoch fan Fryske skiednis, taal en kultuer yn Fryslân en Ostfriesland en Noardfryslân yn Dútslân….

Parseberjocht Fryske froulju treffe inoar yn 2008

  PARSEBERJOCHT   Ljouwert, 21 maaie ‘08   Underwerp:                 Fryske froulju treffe inoar dielnimsters socht foar frouljusmoeting 4-6 sept. ‘08   Yn septimber organisearret de Fryske Rie wer de twajierlikse Fryske frouljusmoeting. Us, saneamde Westerlauwerske, Fryske froulju binne diz’ kear tegearre mei de  Dútske Eastfryske Friezinnen te gast yn it Dútske Noard-Fryslân. Op it programma…

Frouljusmoeting Noard-Fryslân 2008

  Programma frouljusmoeting Noard-Fryslân 4 – 6 septimber 2008 Tongersdei 4 septimber 15.00 oere        ûntfangst mei kofje en gebak, wolkom fan de gasten troch dhr. Dieter Harrsen, út namme fan de distriktsried (Landrat) fan de krite Noard-Fryslân en boargemaster Johannes Volquardsen, Reuβenköge Lokaasje:          Lânbouskoalle BREDSTEDT Folge troch in rûnlieding troch it nije kantoar fan…

Gemeentepolityk en -struktuer yn it grinsgebiet Súdtondern (Noard-Fryslân)

De Ynterfryske bestjoerdersmoeting hat yn maaije 2008 yn Leck (Noard Fryslân) west. It nijsgjirrige ferslach fan drs. Jetze Dijkstra fan hoe't men dêr yn it Fryske grinsgebiet fan Dútslân en Denemarken omgiet mei gemeentlike (wer)yndieling stiet yn de rubryk Wat west hat, krekt as in dichterlike utering fan tank foar de moeting, makke troch drs. Douwe Willemsma.

Dichterlike bestjoerlike utering 2008

  Nordsee Akademie Leck, 17-05-2008 (Interfriesisches Kommunalpolitikertreffen) Liebe freunde von Ost und West, von Seelterlond und natürlich von Nordfriesland. Die Vorstand van VFG (Vereinigung Friesische Gemeinde) hat mir ungefähr vor einem Jahr herr gefragt, ob ich die Stelle von Bürgermeister Bilker einfüllen wollte im Fryske Rie. In 2006 hat unsere Gemeinde Littenseradiel das InterfriesischeKommunalpolitikertreffen in…