Bestjoerdersmoeting Fryske Rie annulearre

De wurkgroep Bestjoerdersmoeting fan de Fryske Rie hat beslute moatten de bestjoerdersmoeting fan 1 o/m 3 novimber ôf te sizzen. Der binne te min oanmeldings. Tige spitich. Yn novimber wurdt yn Ynterfrysk ferbân bepraat oft de moeting eventueel noch ferskood wurdt nei gaadlike data yn 2020.

Bestjoerdersmoeting 2017

Einlings is it dan safier, de útstelde bestjoerdersmoeting dy’t fan 11-13 maaie 2017 plakfine sil. [Is op 4 maaie ôfsein.]

Hjirby fine jo de útnûging en it foarriedich programma:Bestjoerdersmoeting 2017
Jo kinne jo opjaan by de skriuwer fan de Fryske Rie, Anton van der Ploeg ( fryskerie@gmail.com)
Nei opjefte ûntfange jo it definitive programma + de nota.
Wy kinne mei eigen ferfier, mar sille safolle mooglik gebrûk meitsje fan it meielkoar riden.
Wy hoopje op in goede opkomst.
Foar fierdere fragen kinne jo terjochte by:
Pytsje de Graaf,
Wethâlder gemeente Dongeradeel
(0519) 298 707
p.degraaf@dongeradeel.nl