Jubileum-magazine 50 Boeremoetings

 

50 Ynterfryske Boeremoetings, 1959 – 2010

 

Ta gelegenheid fan 50 Ynterfryske Boeremoetings 1959-2010 hat de Fryske Rie yn maaie 2010 in Jubileum magazine útbrocht. Mei in stikje skiednis en ynterviews mei in tal minsken fan de earste oere.
By it magazine is in dvd ynsletten mei ynterviews mei in tal minsken ek fan de earste oere.
Teksten û.o. Sybe Joostema  (De MediaState, Minnertsgea) en Kerst Huisman (Ljouwert). Gearstalling dvd Claas Riecken Media.
It magazine mei DVD is no te finen yn Tresoar.

Romereis 2013

De Romereis wie fan 24 septimber oant 3 oktober 2013.  In fotoferslach stiet hjir. Dy reis is ornearre foar alle Friezen dy’t benijd binne hoe’t yn de midsieuwen tûzenen Friezen út wat wy tsjintwurdich de trije Fryslannen neame, rinnend of mei in hynder of stikjes mei in skip in reis nei Rome makken. Sjoch lofts: Kommendewei

Yn Rome is noch de Friezentsjerke, dy’t inkelde jierren ferlyn mei troch stipe fan ús provinsje restaurearre is. Trije nachten yn Rome… Saakkundige gidsen… Us reis giet komfortabel mei in bus en yn hotels, mar wol by plakken, kastielen, kleasters en diken del dy’t eartiids ek oandien waarden. It tige yntensive ferkear tusken Noard- en Súd Europa hat in grutte ynfloed hân op ús Fryslannen, en dêr is noch hieltyd in protte fan werom te finen yn ús taal en kultuer. Mar fansels ek boukundige ynfloeden binne oerbleaun.

Under lieding fan Jan Romkes van der Wal sil it heve. De reis is sûnder reklame dêrfoar te meitsjen al in skoft folboekt (30 dielnimmers).

It foarriedige programma stiet hjir.

Keningsstipe?

Op Youtube is in nijsgjirrich liet pleatst by gelegenheid fan de ynhuldiging fan de kening. Nijsgjirrich om’t de makkers gebrûk meitsje fan it momint, 30 april 2013, om omtinken te freegjen foar út taal en ús sitewaasje. Klik it mar ris oan. De Ingelske en Dútske ferzjes binne skriftlike oersettings fan it liet.

Fryske ferzje:

http://www.youtube.com/watch?v=oRgXJFKNxdA

 

Dútske ferzje:

http://www.youtube.com/watch?v=mTYCTDnDHdc

Ingelske ferzje:

http://www.youtube.com/watch?v=DkIBFNiLT1s&feature=youtu.be

Brief steatssekretaris OCW

It is wol wat âld nijs, mar it stie noch net op ús webstek. It brief is in antwurd op ús brief, sjoch ús jierferslach 2008, te finen yn it Argyf. Mar no is it kabinet demisjonêr… Wer werom by it begjin mei de oerdracht fan it foech oer ús taal en kultuer?

Boeremoeting 2013

 

                                                              Fryske Rie

(Troch in technyske  oarsaak kinne der spitigernôch û. o. gjin ôfbyldings op ús webstek setten wurde. ..)

Wurkgroep boeremoeting Westerlauwerks Fryslân, fan de
Fryske Rie:
Sjoerd van der Schaar, (foarsitter), Daan de Hoop, Jan van der Weg,  Doeke Wilman en  
                      Anton van der Ploeg (skriuwer)

 Ynterfryske Boeremoeting 6-8 febrewaris 2013

Hjirûnder fine jo
it definitive programma foar de Ynterfryske boeremoeting fan 6 oant 8
febrewaris 2013.

Dat it de lêste
tiid ekonomysk net al te goed giet wie ek te merkbiten by ús krewearjen om
subsydzjes by inoar te krijen. It foel net ta.

De eigen bydrage moast foarearst foar de
minsken dy ’t oan it hiele programma meidogge, fêststeld wurde op 90,– Euro
per persoan. Wa ’t allinnich oan de twadde dei meidwaan wol   (Woudagemaal/Orchideeëhoeve)  sil sels 40 Euro bydrage moatte. Foar de  minsken dy ‘t allinnich de freeds meidwaan
wolle (Sonnema/provinsjehûs/ôfskiedsjûn) jildt in bedrach fan 50 Euro.

It is
net útsletten dat it bedrach noch wat leger wurdt as der noch subsydzje tasein
wurde mocht.

 

Wa ‘t oan it
programma meidwaan wol moat him uterlik 21 jannewaris opjaan by Sjoerd van der
Schaar, Julianaleane 15 yn Midlum. Tillefoan: 0517 412492 E-mail: s.vd.schaar@planet.nl

De eigen bydrage
kin oermakke wurde op banknûmer 1037.44.711 fan de Fryske Rie yn "Sneek" of yn ‘e rin fan
de besite kontant betelle wurde.

Op it programma
kinne jim sjen wêr en wennear ’t wy de woansdeis yn Froubuert gearkomme. Der
sille de minsken  oan de gastgesinnen
oerdroegen wurde. Der sil ek sein wurde hoe let, op hokker wize en wêrwei ‘t wy
de oare deis op en paad geane sille.

 

Wa ‘t der
aardichheid oan hat om as gastgesin te fungearjen, kin him opjaan by Daan de
Hoop, Bûtenwei 5 yn Wommels. Tillefoon: 0515 331404

 Programma 56e
Ynterfryske Boeremoeting 6 – 8 febrewaris 2013

 

 

Woansdei 6 febrewaris 2013

16.30 oere 

Ûntfangst dielnimmers en gastgesinnen
yn yn Froubuert. Iepenjen troch dhr Roel Kaastra, foarsitter fan ´e Fryske
Rie.

Tongersdei 7 febrewaris 2013

Tusken 9.30- en 10 oere

Besite oan it gemaal Teakesyl by de
Lemmer
.

 

12.30 oere

Middeisiten yn Luttelgeest

 

14.00 oere

Besite oan de orchideeëhoeve yn
Luttelgeest

Freed 8 febrewaris 2013

9.45 oere

Rûnlieding by Sonnema yn Boalsert

 

13.00 oere

14.30 oere

Middeisiten yn it provinsjehûs

Rûnlieding provinsjehûs yn Ljouwert.
Wolkom hiten troch Johannes Kramer as deputearre fan lânbou.

 

19.00 oere

20 –20.30

oere

Ôfslútjûn yn Mullum, diner

Feestjûn mei “De Nije Knipe”

Sneon 9 febrewaris 2013

10.00 oere

Ôfreizgjen

 

Woansdei 6 febrewaris.

Restaurant Froubuert.
Hjir sille de gasten troch de
gastgesinnen ofhelle wurde en krije wy in kopke kofje oanbean.

http://www.eetcafedemolen.nl

Adres: Vrouwbuurtstermolen 2    9077 SW Vrouwenparochie

Telefoonnummer:(0518) 40 33 33, E-mail:
info@eetcafedemolen.nl

 

 

Tongersdei 7 febrewaris

Ir
Woudagemaal

http://www.woudagemaal.nl

Adres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer
Telefoon (0514)-561 814, Email: info@woudagemaal.nl

 

Orchideeëhoeve

www.orchideeenhoeve.nl

Adres: Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest

telefoon 0527 202875  E-mail:
info@orchideeenhoeve.nl
 

 

Freed 8 febrewaris

Sonnema Boalsert

www.sonnema.nl

 

Adres: Stoombootkade 12, 8701 KA Bolsward

Telefoon: 0515 572949 E-mail: info@sonnema.nl 

Provinsjehûs

www.fryslan.nl

Adres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Telefoon (058)-2925925, E-mail:
provincie@fryslan.nl

 

Feestjûn Doarpshûs “De Spil”

www.midluminfo.nl

pshûs Midlum

Adres: Hopmansweg 7 in Midlum , Telefoon: 0517-414013