Publikaasjes

Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2013-2018

De nijste bestjoersôfspraak “Fryske taal en kultuer” tusken it Ryk en de Provinsje Fryslân is op 22 april 2013 ta stân kommen. Haadstik 7  (sjoch side 20 e.f.) is fan belang foar de Fryske Rie. Klik earst op “Trochlêze” en dan op: bestjoersofspraak-fryske-taal-en-kultuer-2013-2018

er

Jubileum-magazine 50 Boeremoetings

  50 Ynterfryske Boeremoetings, 1959 – 2010   Ta gelegenheid fan 50 Ynterfryske Boeremoetings 1959-2010 hat de Fryske Rie yn maaie 2010 in Jubileum magazine útbrocht. Mei in stikje skiednis en ynterviews mei in tal minsken fan de earste oere. By it magazine is in dvd ynsletten mei ynterviews mei in tal minsken ek fan de earste […]

er

Skiednis Fryske Rie

De skiednis fan de Fryske Rie is troch Jetze Dijkstra út de argiven nei boppe helle en opskreaun. Hja kin it besjen lije! Sjoch hjir, of  yn it haadmenu by Stifting Fryske Rie.

er

Frysk Manifest 1955

  Friesisches Manifest Am Tage des sechsten gemeinsamen Treffens in neuerer Zeit stehen wir Friesen aus Nord-, Ost- und Westfriesland, aus dem Saterland und dem Land Wursten, aus dem Oldenburger Land und von Helgoland an der uns allen ehrwürdigen Stätte, am Upstalsboom, wo sich im Mittelalter die Abgesandten der sieben Seelande versammelten. Wir sind zusammengekommen, […]

er

Wy Friezen!

Wy Friezen! Ynlieding yn it Dútsk fan Jan Piebenga. Dizze ynlieding gong de dielnimmers oan it Frysk Kongres yn Auwerk fan 1955 kâld troch de lea.

er