Stifting Fryske Rie

Jierstikken 2016

De Jierstikken fan de Fryske Rie 2016 steane hjir: Jierstikken 2016 einferzje 8-3. Klik earst efkes op “Jierstikken 2016”.  

Karbrief

Nei 34 jier hat de stifting Fryske Rie syn Karbrief feroare. It is oanpast oan nije ûntjouwings en fansels no yn it Frysk. Dat lêste koe yn 1981 wetlik noch net.