Stifting Fryske Rie

Jierstikken 2016

De Jierstikken fan de Fryske Rie 2016 steane hjir: Jierstikken 2016 einferzje 8-3. Klik earst efkes op “Jierstikken 2016”.  

er

Karbrief

Nei 34 jier hat de stifting Fryske Rie syn Karbrief feroare. It is oanpast oan nije ûntjouwings en fansels no yn it Frysk. Dat lêste koe yn 1981 wetlik noch net.

er

Bestjoer

Namme en wenplak: Út of foar de of it: Spesjale funksje: Byld: Frou Pytsje de Graaf Ternaard Feriening fan Fryske Gemeenten Foarsitter fan 19 septimber 2017 ôf Bestjoerdersmoetings Drs. Kerst Huisman Ljouwert Media Skriuwer fan 1 maaie 2017 ôf e-mail: fryskerieapesturtsjegmail.com Spesjale mediaprojekten Lolke Tj. Folkertsma Dokkum Ponghâlder IBAN Fryske Rie: NL51 RABO 0103.744.711 Fiskaal: […]

er