Fryskbusters

Dat, bisto ek sa’n gekke, kleverige geast mei ferburgen Fryske identiteit dy’t siket nei syn slimerige soartgenoaten? Meld dy dan foar 1 july oan foar de Ynterfryske útwiksel yn East-Fryslân!

Sjoch hjir foar ynljochtings.
Fierdere ynformaasje is ek te finen op Facebook fia de groep: Fryskbustters.
http://www.facebook.com/group.php?gid=108336455862841&v=wall

Wy hoopje dy fan 31 juli o/m 4 augustus te sjen!

Leave a Reply