Hilgelân

         “Grün ist das Land, Rot ist die Kant, Weiß ist der Sand! Das sind die Farben von Helgoland!” 17e Friesen-droapen op Hilgelân (Helgoland) 2010 Programma 28-30 maaie (tink der om: it is mooglik dat it programma op ûnderdielen noch feroaret)                      …

Moeting jonge agrariërs 2010

      (Foarriedich) Programma         Moeting jonge agrariërs         AOC Friesland/Ljouwert < — > Lânboufakskoalle/Bredstedt        29 maart o/m 1 april 2010     Moandei 29 maart Moarns betiid Ofreizjgen út Ljouwert wei Healwei de middei Untfangst / wolkom;Ynlieding oer it programma, it skoallesysteem en de lânbou yn Dútslân, Schleswig-Holstein en Noard-Fryslân; Ferdieling oer de gastgesinnen;…

Boeremoeting 2010

    Bêste minsken, It docht ús deugd en it is ús in eare jo hjirmei út te noegjen foar de 50e boeremoeting. Yn 1959 wienen Carsten Boysen foar Noard-Fryslân, Tobias Goemann foar East-Fryslân en Marten Minnema foar Westerlauwersk-Fryslân de grûnlizzers foar de jierlikse boeremoetings. De kontakten oer de (steats-)grinzen hinne binne wichtich en ek…

Kongres 2009

      Ynterfrysk Kongres 2009, in ferslach In lytse hûndert minsken wiene op 13 juny oanwêzich op it 24e Ynterfrysk Kongres dat dizze kear in Leer, Ostfriesland, organisearre waard ûnder lieding fan de hear Dieter Baumann, foar it lêst optredend as presidint fan de Ynterfryske Rie. Nei de iepening fan de presidint en in…

Bestjoer YFR

Op 13 juny 2009 hat de miene gearkomste fan de Ynterfryske Rie yn Lear (Leer, East-Fryslân) foar de kommende trije jier it deistich bestjoer ynstallearre. De kearn dêrfan bestiet út: Dr. mr. Roel Kaastra, Ald Beets, foarsitter Saapke Miedema, Ljouwert, sekretaris/ponghâlder Erk Hassold, Bredstedt (N-F), plakferfangend foarsitter Mailadres: ynterfryskerieapesturtsjegmail.com Nijs oer de Ynterfryske Rie is…

Ferrifeljend …

Ferrifeljend … De LC fan 15 juny 2009, side 11, is derby troch. 1. De krante skriuwt: “De groep van Auwerk gooit een derde vlag in de strijd …” Der is lykwols gjin striid, de echte striid moat noch komme, sjoch hokker mail oft de groep ús tastjoerd hat: “Achte Fryske Rie, Hertlik lokwinske mei…