Frouljusmoeting 2024

Frouljusmoeting 2024 Fan 10 oant 13 septimber 2024 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryskefrouljusmoeting. De organisatoaryske karre fan dat twajierlikse barren wurdt diz’ kearlutsen troch de Friesenrat Sektion Ost, dy’t offisjeel yn it platdútsk de “Freeske Raad”hjiten yn it Saterfrysk de “Fräiske Räid”. Dielname stiet iepen foar froulju út Noard-, East- en Westerlauwersk Fryslân. Utnûgingen…

Ynterfrysk Kongres 2024

Ynterfrysk Kongres 2024

Ynterfrysk Kongres 2024 Programma bekend en opjaan kin al (op syn lêst foar 10 maaie 2024) De Ynterfryske Rie organisearret fan 31 maaie oant en mei 2 juny 2024 in Ynterfrysk Kongres op itNoardfryske eilân Sylt (Söll). It programma is bekend, sjoch taheakke, en opjaan kin no al. Of byde Fryske Rie, sekretariaatfryskerie@gmail.com of streekrjocht…

Bestjoerdersmoeting 2023

Save the date Bestjoerdersmoeting 2023 De Frasche Rädj, Seksje Noard fan de Ynterfryske Rie, dêr’t ek de Fryske Rie diel fan útmakket, organisearret yn ynter-Frysk ferbân fan freed 13 oant en mei snein 15 oktober 2023 in bestjoerdersmoeting (Kommunalpolitikertreffen). De moeting, ynklusyf oernachting, is yn yn de Nordsee Akademie yn Leck, Noard-Fryslân, Dútslân. As haadtema…

Friesisch in de Bundestag

Friesisch in de Bundestag

Yn de Bundestag yn Berlyn is 2 maart 2023 hast in oere oer it Europeesk Hânfêst foar regionale en minderheidstalen praat n.o.f. it 25-jierrich jubileum fan it ferdrach.  De parlemintariërs waarden by dy gelegenheid oanmoedige om net allinnich oer mar ek yn minderheidstalen te praten en dêr waard wiidweidich gebrûk fan makke. Astrid Damerow (CDU)…

FryslânDOK Hilgelânreis 2022

FryslânDOK Hilgelânreis 2022

Yn desimber wie de prachtige FryslânDOK-dokumintêre fan de Hilgelânreis 2022 by Omrop Fryslân te sjen ‘Is hjir noch wat te rêden?’ Op it ‘Friesen-droapen’, dat eltse trije jier op it Dútske eilân Helgolân holden wurdt, komme Friezen byinoar út alle wynstreken: fan it Hollânske West-Friesland oant Nordfraschlönj oan de Deenske grins. De Fryske taal en…

Kongresútjefte 2022

Op 17 septimber 2022  wie it Ynterfrysk Kongres yn Dokkum.  Hjirby de meartalige kongresútjefte mei de bedragen fan de ferskate sprekkers, plus alle presintaasjes.  It kongres is ienris yn de trije jier yn  Westerlauwersk Fryslân, Noard- en East-Fryslân as ôfsluting foar it trijejierrich  foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie/Interfriesischer Rat. Yn 2021 siet it foarsitterskip fan…