Bestjoer

Namme en wenplak: Út of foar de of it: Spesjale funksje: Byld: Frou Pytsje de Graaf Ternaard Foarsitter fan 19 septimber 2017 ôf Foarsitter Ynterfryske Rie juny 2018-juny 2021 Frou Saapke Miedema Ljouwert Sekretaris fan septimber 2018 ôf sekretariaatfryskerie@gmail.com Lolke Tj. Folkertsma Dokkum Ponghâlder IBAN Fryske Rie: NL51 RABO 0103.744.711 Fiskaal: ANBI en ANBI-cultuur (“Stichting…

Boeremoeting 2015

Opjefte foar de 55 ste boeremoeting, fan 4-7 febrewaris 2015 yn East-Fryslân (D.) De moeting hat west. Klik foar it programma: Boeremoeting 2015 – programma . Wurkgroep boeremoeting Mullum, 18 desimber 2014  L.S. In jier is samar wer foarby. Fan woansdei 3 oant sneon 7 febrewaris 2015 kinne wy wer nei de 55e ynterfryske boeremoeting. Dizze…

Klockries

Op de Ynterfryske bestjoerdersmoeting, septimber 2014 yn Klockries (Noard-Fryslân), is de neifolgjende Ferklearring fan Klockries opsteld en oannommen. Klik earst op trochlêze. Wa’t de Dútske ferzje sjen wol: http://www.friesenrat.de/inside/xy/ifr/2014/kompol/klockries_reso.pdf  

Boeremoeting 2014

Goeie! It foarriedich programma fan de boeremoeting 2014 is klear. It sil wêze fan 5 oant 8 (weromreis) febrewaris 2014, yn Noard-Fryslân (D). Klik earst op “trochlêze” en dan op: Boeremoeting 2014 Opjefte uterlik 10 jannewaris, sjoch hjir. Tank!