Frouljusmoeting 2016

Frouljusmoeting   21 o/m 24 septimber  2016

 Woansdei : 16.00 – 16.30   Menaam: Ynrin fan gasten en gastfroulju en in wurd fan wolkom.

Tongersdei: 9.00  Sammelpunt: gemeentehûs Menaam, Dyksterbuorren 16

Oer de Aldebiltdyk nei Aldebiltsyl; hjir in frisse noas helje. Oer Holwert en Wierum nei Peazens/Moddergat; kofje drinke yn de âlde garnalenfabryk, fiskershúskes en it fiskersmonumint besjen. Fansels sjogge wy ek efkes oer de dyk.

12.45   Fryske kofjetafel yn de Posthoorn yn Dokkum, Diepswal 21.

14.00   Besite oan it museum Dokkum: it Admiraliteitshûs, Diepswal 27. Wij kinne in kar meitsje tusken in steds-kuier of mei in pream fan it wetter ôf de stêd te besjen. Wa’t  klear is kin de stêd efkes yn.

17.00   Bij de auto’s op it parkearplak wêze. Yn de auto nei de Bonifatius boarne (kapel ?) oan de Bronlaan yn Dokkum. Dan mei de gastfrou werom nei hûs.

Freed: 10.00  Parkearje ûnder de Oldehove yn de parkeargaraazje Oldehove en sammelje ûnder de grutte muorre-beskildering fan Marijke Meu oan it begjin fan de Grutte Tsjerkestrjitte/Heer Ivostrjitte, op de sydmuorre fan De Brasserie

Nei in bakje kofje  gean wij om 11 oere nei it Keramykmuseum “It Prinsessenhof”. Nei ôfrin kinne wij meielkoar in broadsje ite (eigen rekken). De rest fan de middei frij .

19.00 Gesellige jûn mei stampotbuffet yn it doarpshûs ”Op Healwei” yn Skingen, Slappeterpsterdyk 13.

Sneon: 9.30 Doarpshûs yn Skingen

Mei elkoar noch in bakje kofje drinke en ôfskied nimme.

Kosten:

Om en de bij 85 euro p.p. + drankjes feestjûn (eigen rekken).  Wa’t sin hat om mei us mei te gean kin har( of him) opjaan by:

Jeltsje van der Mei, tel. 0518 451520 of jeltsje.menaaamapesturtsjegmail.com

Wêr wenje de East-Friezen?

Wêr wenje de East-Friezen?

Fjouwer bestjoersleden fan ús Fryske Rie hawwe op 9 april 2016 nei de lêzing west fan dr. Hajo van Lengen yn Auwerk (East-Fryslân). It ûnderwerp wie in besprek fan syn rapport (“Gutachten”) oer it fêstigingsgebiet fan de Friezen yn East-Fryslân. De eftergrûn fan de opdracht om dat rapport te meitsjen is de winsk fan East-Fryslân om as partisipant belutsen te wurden by de Beratender Ausschuss beim Innenministerium für Fragen der friesischen Volksgruppe (Riejaande kommisje by it ministearje fan ynlânske saken fan de BRD foar fragen fan it Fryske folk). It wie in nijsgjirrige lêzing. De lûdsynstallaazje hie lykwols as risseltaat dat de fjouwer harren ôffregen oft hja al oan in gehoarapparaat ta wienen. Mar lokkigernôch is it rapport ek yn boekfoarm ferskynd[1] en waard it ek noch fergees omparten.

Lêzing dr. Hajo van Lengen yn it Forum fan it Ostfriesische Landschaft, Auwerk. Arno Ulrichs en Anton van der Ploeg

Petear oer it rapport

tusken de foarsitter fan seksje East fan de Ynterfryske Rie,

Arno Ulrichs,

en de sekretaris fan seksje West,

Anton van der Ploeg. (foto S. Th. Hiemstra)

 

[1] Hajo van Lengen (2014), Zwischen Ems und Weser. Die östlichen Siedlungsgebiete der Friesen. Bräist/Bredstedt, Verlag Nordfriisk Instituut, Nr. 232, ISBN 978-3-88007-391-3, 32 Pp.

Lêzing dr. Hajo van Lengen

Dr. Hajo van Lengen , âld-direkteur fan de Ostfriesische Landschaft, hâldt op sneon 9 april 2016 in lêzing oer it eardere fêstigingsgebiet fan de East-Friezen. Dy giet oer it ûndersyk dat er dien hat yn opdracht fan it BRD-ministearje foar Ynlânske saken. Dat hat te krijen mei it oant dan net opnommen wêzen fan de East-Friezen as erkende minderheid yn de Beratender Ausschuss für Fragen  der Friesischen Volksgruppe. De Sealterlanners, Noard-Friezen en Hilgelanners sitte dêr wol fan it begjin ôf yn. Van Lengen hat syn ûnderfinings ek te boek steld yn in nijsgjirrige publikaasje dy ‘t yn 2014 ferskynd is ûnder nr. 232 by Verlag Nordfriisk Instituut yn Bräist/Bredstedt, ISBN 978-3-88007-391-3: Zwischen Ems und Weser. Die östlichen Siedlungsgebiete der Friezen.

Boeremoeting 2016

De 56ste ynterfryske boeremoeting sil wêze fan 3 o/m 6 febrewaris 2016, diskear yn ús provinsje.
Hjir stiet it programma: Boeremoeting 2016 – programma

Ynljochtings en opjefte graach foar 15 jannewaris 2016 by ien fan ûndersteande  minsken:
– Sjoerd van der Schaar, telefoan 0517-412492 of e-post s.vd.schaar@planet.nl
– Jan van der Weg, telefoan 0518-412369 of e-post wegvd000@planet.nl
– Doeke Wilman, telefoan 0519 724521 of e-post d.wilman@knid.nl

Útnoeging kongres

Útnoeging Ynterfrysk kongres fan 4 – 7 juny op Söl (Sylt) / Noard-Fryslân – Gur Frinj kum iin!

Lef Frinjer, bêste freonen!

De Ynterfryske Rie is in feriening fan de trije Fryslannen of in casu fan de trije seksjes fan de Rie yn West-, East- en Noard-Fryslân. De leden binne de leden fan de Fryske Rieden en it foarsitterskip wikselt elke trije jier. Seksje Noard hat it foarsitterskip oant begjin juny, seksje East nimt it dan oer. Dêrmei eindigje trije jier mei in tal ynterfryske gearkomsten sa as boeren-, frouljus- en bestjoerdersmoetings, in reis nei Hilgelân, gearkomsten fan it deistich bestjoer, miene gearkomsten fan alle leden en in protte ideeën.

Wy wolle besjen wat wy berikt hawwe en wêr’t wy hinne wolle. Wy stelle alle Friezen yn ‘e gelegenheid yn de prachtige natoer op it Noardseeeilân Söl trije dagen meiinoar te laitsjen, te diskutearjen en dingen te dwaan dy’t it bêste oanjouwe dat wy byinoar hearre. Elkenien is wolkom! Op syn Söltersk : “Gur Frinj kum iin!”

Mei hertlike groetnis,

Ilse Johanna Christiansen
Forwüset / Vorsitzende / foarsitter
Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord

 (Net-autorisearre oersetting yn it Frysk, RCK)
P.S. It (Dútsktalige) struibiljet mei it programma en de gegevens steane hjir. Hy is ek op te freegjen op it ûndersteande adres.

Frasche Rädj
Friesenrat Sektion Nord e.V.

Vorsitz im Interfriesischen Rat 2012-2015
Friisk Hüs
Süderstraße 6
D – 25821 Bräist / Bredstedt, NF
T 04671 / 602 41 50
T 04671 / 602 41 51
E sektion-nord@interfriesischerrat.de
w www.friesenrat.de
w www.interfriesischerrat.de

Oanmelding foar dit 26ste kongres, sûnt 1925, en betelling (IBAN: DE462 175 000 000 1550 5134) moat ek op boppesteand adres, oant 8 maaie.

Hoewol ‘t Söl (Dútsk: Sylt) in eilân is kinne jo rinnend, mei de trein of mei de eigen auto mei de autotrein fan Naibel (Dútsk: Niebüll) dêrhinne. Dat kostet mei de auto retoer € 90, passazjiers fergees (www.syltshuttle.de). Jo kinne ek mei de auto ride nei Havneby op it Deenske eilân (!) Rømø en dan mei de boat nei List op Söl (Sylt). Dat kostet retoer € 79 ekskl. oant 20% koarting by online-boeking (www.syltfaehre.de, passazjiers fergees). En yn 40 minuten fleane jo fan Bremen nei Sylt (€ 189 inkelde reis, www.flughaven-sylt.de).

It kongres wurdt holden yn Klappholttal besuden List (yn it Noarden fan it 30 km lange eilân), mei ûnderdielen yn ûnder oaren Weesterlön (Dútsk: Westerland) en Kairem (Dútsk: Keitum). Heal-oers-bustsjinsten op it eilân: www.svg-busreisen.de. Foar neiere ynljochtings (past reizgjen mei de bus yn it programma?) sjoch hjirboppe (Friesenrat Sektion Nord).

ANBI-blêd

It ANBI-blêd fan novimber 2020 is hjir te finen.

It ANBI-blêd fan novimber 2019 is hjir te finen.

It beliedsplan foar 2019 fan de Fryske Rie stiet hjir.