Boeremoeting 2016

De 56ste ynterfryske boeremoeting sil wêze fan 3 o/m 6 febrewaris 2016, diskear yn ús provinsje.
Hjir stiet it programma: Boeremoeting 2016 – programma

Ynljochtings en opjefte graach foar 15 jannewaris 2016 by ien fan ûndersteande  minsken:
– Sjoerd van der Schaar, telefoan 0517-412492 of e-post s.vd.schaar@planet.nl
– Jan van der Weg, telefoan 0518-412369 of e-post wegvd000@planet.nl
– Doeke Wilman, telefoan 0519 724521 of e-post d.wilman@knid.nl

Karbrief

Nei 34 jier hat de stifting Fryske Rie syn Karbrief feroare. It is oanpast oan nije ûntjouwings en fansels no yn it Frysk. Dat lêste koe yn 1981 wetlik noch net.

Útnoeging kongres

Útnoeging Ynterfrysk kongres fan 4 – 7 juny op Söl (Sylt) / Noard-Fryslân – Gur Frinj kum iin!

Lef Frinjer, bêste freonen!

De Ynterfryske Rie is in feriening fan de trije Fryslannen of in casu fan de trije seksjes fan de Rie yn West-, East- en Noard-Fryslân. De leden binne de leden fan de Fryske Rieden en it foarsitterskip wikselt elke trije jier. Seksje Noard hat it foarsitterskip oant begjin juny, seksje East nimt it dan oer. Dêrmei eindigje trije jier mei in tal ynterfryske gearkomsten sa as boeren-, frouljus- en bestjoerdersmoetings, in reis nei Hilgelân, gearkomsten fan it deistich bestjoer, miene gearkomsten fan alle leden en in protte ideeën.

Wy wolle besjen wat wy berikt hawwe en wêr’t wy hinne wolle. Wy stelle alle Friezen yn ‘e gelegenheid yn de prachtige natoer op it Noardseeeilân Söl trije dagen meiinoar te laitsjen, te diskutearjen en dingen te dwaan dy’t it bêste oanjouwe dat wy byinoar hearre. Elkenien is wolkom! Op syn Söltersk : “Gur Frinj kum iin!”

Mei hertlike groetnis,

Ilse Johanna Christiansen
Forwüset / Vorsitzende / foarsitter
Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord

 (Net-autorisearre oersetting yn it Frysk, RCK)
P.S. It (Dútsktalige) struibiljet mei it programma en de gegevens steane hjir. Hy is ek op te freegjen op it ûndersteande adres.

Frasche Rädj
Friesenrat Sektion Nord e.V.

Vorsitz im Interfriesischen Rat 2012-2015
Friisk Hüs
Süderstraße 6
D – 25821 Bräist / Bredstedt, NF
T 04671 / 602 41 50
T 04671 / 602 41 51
E sektion-nord@interfriesischerrat.de
w www.friesenrat.de
w www.interfriesischerrat.de

Oanmelding foar dit 26ste kongres, sûnt 1925, en betelling (IBAN: DE462 175 000 000 1550 5134) moat ek op boppesteand adres, oant 8 maaie.

Hoewol ‘t Söl (Dútsk: Sylt) in eilân is kinne jo rinnend, mei de trein of mei de eigen auto mei de autotrein fan Naibel (Dútsk: Niebüll) dêrhinne. Dat kostet mei de auto retoer € 90, passazjiers fergees (www.syltshuttle.de). Jo kinne ek mei de auto ride nei Havneby op it Deenske eilân (!) Rømø en dan mei de boat nei List op Söl (Sylt). Dat kostet retoer € 79 ekskl. oant 20% koarting by online-boeking (www.syltfaehre.de, passazjiers fergees). En yn 40 minuten fleane jo fan Bremen nei Sylt (€ 189 inkelde reis, www.flughaven-sylt.de).

It kongres wurdt holden yn Klappholttal besuden List (yn it Noarden fan it 30 km lange eilân), mei ûnderdielen yn ûnder oaren Weesterlön (Dútsk: Westerland) en Kairem (Dútsk: Keitum). Heal-oers-bustsjinsten op it eilân: www.svg-busreisen.de. Foar neiere ynljochtings (past reizgjen mei de bus yn it programma?) sjoch hjirboppe (Friesenrat Sektion Nord).

ANBI-blêd

It ANBI-blêd fan novimber 2020 is hjir te finen.

It ANBI-blêd fan novimber 2019 is hjir te finen.

It beliedsplan foar 2019 fan de Fryske Rie stiet hjir.

Bestjoer

Namme en
wenplak:
Út of foar
de of it:
Spesjale funksje: Byld:
Frou Pytsje
de Graaf
Ternaard
Foarsitter fan 19 septimber 2017 ôf

Foarsitter Ynterfryske Rie juny 2018-juny 2021

Frou Saapke
Miedema
Ljouwert
Sekretaris fan septimber 2018 ôf
sekretariaatfryskerie@gmail.com
Lolke Tj.
Folkertsma
Dokkum
Ponghâlder
IBAN Fryske Rie:
NL51 RABO 0103.744.711
Fiskaal: ANBI en ANBI-cultuur
(“Stichting Fryske Rie te Ljouwert”)
RSIN 815751266
KvK 41001747
Sytze T.
Hiemstra
Drachten
Underwiis Lid
Sit yn Ried foar de Fryske Beweging.
Underwiissaken
Ridzerd
Hooijenga
Burgum
Frysk tsjerklik
fermidden
(Fryske Rie fan
Tsjrken)
Dielnimmer
Moetings mei religieuze aspekten
Kerst
Huisman
Ljouwert
Media Spesjale mediaprojekten
Teun de Jong
Sint-Anne
Organisearre
lânbou
Lid
Boeremoetings
Moetings Jonge agrariërs
Rob Jonkman
Sigerswâld
Feriening fan Fryske Gemeenten Lid
Bestjoerdersmoeting
Frou Jeltsje
van der Mei
Menaam
Fryske frouljus-organisaasjes Lid
Frouljusmoetings
Han Nijdam Fryske Akademy Lid
Wittenskiplike kontakten
Frou Gelkje
Schotanus
Snits
Bedriuwslibben Lid
Kontakten mei it bedriuwslibben

Boeremoeting 2015

Opjefte foar de 55 ste boeremoeting, fan 4-7 febrewaris 2015 yn East-Fryslân (D.) De moeting hat west.

Klik foar it programma: Boeremoeting 2015 – programma .

Wurkgroep boeremoeting

Mullum, 18 desimber 2014

 L.S.
In jier is samar wer foarby. Fan woansdei 3 oant sneon 7 febrewaris 2015 kinne wy wer nei de 55e ynterfryske boeremoeting. Dizze kear fuort oer de grins yn East-Fryslân. Gerhard Cordes hat ek no wer in hiel moai programma gearstald.

Sa ’t jim yn de bylage sjen kinne, steane der wer in tal besites oan musea op it aljemint. Der is in lêzing oer de teesearemoanje yn East-Fryslân en in besite oan in “stienhûs”. Ek de rûnlieding yn in stoeterij fan Fryske hynders liket tige nijsgjirrich te wêzen. Dêrneist is het tige aardich dat wy ynwijd wurde yn de folkssport nûmer 1 fan de Eastfriezen, it “boßeln”. Dat is in fariant fan it kloatsjitten, dat by ús yn Nederlân yn it eastlike diel fan it lân populêr is.

De slotjûn jout wer mooglikheden om in praatsje mei âlde bekenden te meitsjen, as jo dy yn de rin fan de foarôfgeande dagen teminsten al net moete hawwe. De fuotten kinne hjir dan fansels ek wer efkes fan de flier.

De kosten fan dielname wurde rûsd op 80 Euro. Dêrfoar hawwe jo dan, neist it boppeneamde, ek noch twa kear waarm iten en in bôlemiel.

Wy binne fan doel om wer mei eigen auto’s te riden en de reiskosten ûnder inoar te ferpatsjen. It is dizze kear net sa fier fuort, want alle eveneminten binne yn Leer, of tichter by de grins. Foar de organisaasje fan it ferfier en it ferbliuw yn East-Fryslân moat der sicht wêze op it tal dielnimmers.

Dêrom freegje wy jim, as jim meigean wolle, ús uterlik 10 jannewaris berjocht te dwaan as jo meigeane en mei hoe folle minsken.

 It opjaan kin by:

Sjoerd van der Schaar, Julianaleane 15, NL 8872 yn Mullum, telefoan 0517 412492, e-post s.vd.schaarapesturtsjeplanet.nl , of by:

Jan van der Weg, Mr. Boeleswei 2, 9173 GB yn Hegebeintum, telefoan 0518 412369, e-post wegvd000apesturtsjeplanet.nl

Dêrnei sille wy dan in opsetsje meitsje fan de minsken dy’t ride sille en wa ’t dan mei wa meiride kin. Jim sille dêr dan fansels op ‘e tiid berjocht fan krije.

Mei freonlike groetnis,

Sjoerd van der Schaar (foarsitter wurkgroep boeremoeting Fryske Rie)