Bestjoer YFR

Op 13 juny 2009 hat de miene gearkomste fan de Ynterfryske Rie yn Lear (Leer, East-Fryslân) foar de kommende trije jier it deistich bestjoer ynstallearre. De kearn dêrfan bestiet út: Dr. mr. Roel Kaastra, Ald Beets, foarsitter Saapke Miedema, Ljouwert, sekretaris/ponghâlder Erk Hassold, Bredstedt (N-F), plakferfangend foarsitter Mailadres: ynterfryskerieapesturtsjegmail.com Nijs oer de Ynterfryske Rie is…

Ferrifeljend …

Ferrifeljend … De LC fan 15 juny 2009, side 11, is derby troch. 1. De krante skriuwt: “De groep van Auwerk gooit een derde vlag in de strijd …” Der is lykwols gjin striid, de echte striid moat noch komme, sjoch hokker mail oft de groep ús tastjoerd hat: “Achte Fryske Rie, Hertlik lokwinske mei…

Kongres 2009

  Utnoeging Ynterfrysk kongres yn ‘Ostfriesland’. Ek nocht oan Frysk, Fryslân en Ynterfryske Kontakten? Gean dan ek ris mei nei it Ynterfrysk Kongres. Elkenien is fan herten wolkom op it 24e kongres fan de Ynterfryske Rie. It trijejierlikse kongres wurdt diz’ kear holden yn Lier (Leer), yn it Dútske East-Fryslân. In prachtige âlde stêd, dêr’t…

Jonge boeremoeting / Utwiksel 2008 Dútsk Fryslân 2009

Utwiksel Dútslân 25 o/m 28 maart 2009 AOC Friesland yn Ljouwert en Landwirtschaftschule Bredstedt Programma Woansdei 25 maart 15.00               Untfangst PTC+ Oentsjerk (Sanjesreed 4) Iepenjen en wolkom troch Dr. mr. R.C. Kaastra, foarsitter fan Stichting Fryske Rie en Henk Minkema, teamleider AOC Friesland Rûnlieding studinten op ‘e praktykskoalle Ferdieling oer de gastgesinnen 16.30               Ofreizgjen nei…

Boeremoeting 2009

    Wurkgroep boeremoeting Westerlauwerks Fryslân, fan de Fryske Rie: Sjoerd van der Schaar, foarsitter (s.vd.schaar@planet.nl, tel. 0517 412 492) Daan de Hoop, Jan van der Weg en Doeke Wilman Bêste minsken, De boeremoeting, ien fan de tradisjonele aktiviteiten fan de Ynterfryske Rie, wurdt yn 2009 hâlden yn East-Fryslân. De organisaasje is sadwaande yn hannen…

Lei it ûnder de krystbeam?

Yn it Provinsjehûs yn Ljouwert krige Kommissaris fan ‘e Keninginne John Jorritsma moandei 15 desimber it earste eksimplaar fan it boek De Fryslannen út hannen fan dr.mr. Roel Kaastra, foarsitter fan de Fryske Rie. It boek De Fryslannen jout in oersjoch fan Fryske skiednis, taal en kultuer yn Fryslân en Ostfriesland en Noardfryslân yn Dútslân….

Parseberjocht Fryske froulju treffe inoar yn 2008

  PARSEBERJOCHT   Ljouwert, 21 maaie ‘08   Underwerp:                 Fryske froulju treffe inoar dielnimsters socht foar frouljusmoeting 4-6 sept. ‘08   Yn septimber organisearret de Fryske Rie wer de twajierlikse Fryske frouljusmoeting. Us, saneamde Westerlauwerske, Fryske froulju binne diz’ kear tegearre mei de  Dútske Eastfryske Friezinnen te gast yn it Dútske Noard-Fryslân. Op it programma…