Bestjoerdersmoeting 2012

Der is wer in bestjoerdersmoeting! Foar gemeentlike bestjoerders, mar ek provinsjale-, en foar ynteressearre amtners! Wy binne te gast yn Dongeradiel en sille ek op Skiermuontseach ûntfongen wurde. In gelegenheid om mear mooglikheden om rekreaasje, toerisme en ekonomy hinne oan de Waadkant fan Fryslân te besprekken en dêr ús foardiel mei te dwaan. Mar ek om dy gemeenten…

Boeremoeting febrewaris 2012

De boeremoeting 2012 hat de dielnimmers foldien! Foar it nijsgjirrige programma: klik hjir! Jo kinne it downloade! Opjefte koe by de hear Sjoerd van der Schaar, telefoan 0517 412492, oant 10 jannewaris. De kosten wiene € 80 + reiskosten per eigen auto (27 km efter Lear /Leer, mei-inoar ride). Nije dielnimmers /jongere boeren binne fan herten wolkom!

Boeremoeting 2011 yn NF

                        PROGRAMMA 51e Ynterfryske Boeremoeting yn Noardfryslân 9-12 febrewaris 2011 Woansdei, 9 febrewaris 17.00 oere        Oankomst en it taroppen fan it wolkom troch dhr. Albert Pahl, Kreispräsident des Kreises Nordfriesland, de nije direkteur fan de Lânbouskoalle Bredstedt en dhr. Erk Hassold, foarsitter fan de Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord. Lokaasje: Grünes Zentrum, Theodor-Storm-Str. 2…