Ferslach frouljusmoeting

Fan 9 oant 11 septimber 2020 wie de twajierlijkse frouljusmoeting. Sektion Nord hie in moai programma gearstald, dat is ek werom te finen op dit webstek. It is in nuver jier fanwege it koroanafirus en sadwaande koene der gjin froulju út Westerlauwersk Fryslân nei Noard- Fryslân ôfreizgje. Ut namme fan Sektion Ost koene der noch…

Útnûging Ynterfryske frouljusmoeting

Ynterfryske frouljusmoeting 9 o/m 11 septimber 2020   yn Noard-Fryslân (Sleeswyk-Holstein, Dsl.) yn gearwurking mei de Ynterfryske Rie Utnûging frouljusmoeting 2020 Achte froulju, De Ynterfryke Rie is in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, resp. fan de trije seksjes dêrfan yn West, East en Noard. De leden binne de trije Fryske Rieden en it foarsitterskip dêrfan wikselet om…