Pylgerje nei Rome 2013

Uitgelicht

Foto’s fan dizze reis steane hjir.  Klik earst op  “Pylgerje nei Rome” (hjir boppe) en dan op de foto.

Jo kinne de foto’s downloade, printsje ensafuorthinne. Klik op in foto om dy grutter te meitsjen en dan kinne jo mei de pylkjes lofts en rjochts nei de foarige of folgjende foto.  Oan de rjochterkant, krekt boppe de midden, stiet : “pagina met volledige gegevens”. Klik dêr op dan  krije jo de sn. EXIF-gegevens, bgl. de oarspronklike opnamedatum en – tiid.

In ferslach fan de reis komt yn jannewaris.

Iepenje dizze 11e ieuske doarren foar de foto's fan de Romereis 2013