Boeremoeting 2014

Goeie! It foarriedich programma fan de boeremoeting 2014 is klear. It sil wêze fan 5 oant 8 (weromreis) febrewaris 2014, yn Noard-Fryslân (D). Klik earst op “trochlêze” en dan op: Boeremoeting 2014 Opjefte uterlik 10 jannewaris, sjoch hjir. Tank!

Romereis 2013

De Romereis wie fan 24 septimber oant 3 oktober 2013.  In fotoferslach stiet hjir. Dy reis is ornearre foar alle Friezen dy’t benijd binne hoe’t yn de midsieuwen tûzenen Friezen út wat wy tsjintwurdich de trije Fryslannen neame, rinnend of mei in hynder of stikjes mei in skip in reis nei Rome makken. Sjoch lofts:…

Keningsstipe?

Op Youtube is in nijsgjirrich liet pleatst by gelegenheid fan de ynhuldiging fan de kening. Nijsgjirrich om’t de makkers gebrûk meitsje fan it momint, 30 april 2013, om omtinken te freegjen foar út taal en ús sitewaasje. Klik it mar ris oan. De Ingelske en Dútske ferzjes binne skriftlike oersettings fan it liet. Fryske ferzje:…