FryslânDOK Hilgelânreis 2022

FryslânDOK Hilgelânreis 2022

Yn desimber wie de prachtige FryslânDOK-dokumintêre fan de Hilgelânreis 2022 by Omrop Fryslân te sjen ‘Is hjir noch wat te rêden?’ Op it ‘Friesen-droapen’, dat eltse trije jier op it Dútske eilân Helgolân holden wurdt, komme Friezen byinoar út alle wynstreken: fan it Hollânske West-Friesland oant Nordfraschlönj oan de Deenske grins. De Fryske taal en…

Kongresútjefte 2022

Op 17 septimber 2022  wie it Ynterfrysk Kongres yn Dokkum.  Hjirby de meartalige kongresútjefte mei de bedragen fan de ferskate sprekkers, plus alle presintaasjes.  It kongres is ienris yn de trije jier yn  Westerlauwersk Fryslân, Noard- en East-Fryslân as ôfsluting foar it trijejierrich  foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie/Interfriesischer Rat. Yn 2021 siet it foarsitterskip fan…

Friesendroapen maaie 2022

1 maaie 2022 Underwerp:   Premjêre Fryske film Stjer wilens 21ste ‘Friesendroapen’ op Hilgelân Sneon 21 maaie is op Hilgelân (Helgoland) de Dútske premjêre fan de Fryske aksjekomeedzje Stjer. It is ien fan de programmaûnderdielen fan it 21ste Friesendroapen dat fan 20 oant en mei 22 maaie plakfynt. De Frysktalige bioskoopfilm fan de band De Hûnekop en…

Premjêre fiiftalige film op Memmetaaldei 21 febrewaris

Op 21 febrewaris is it de Ynternasjonale Memmetaaldei, in inisjatyf fan de Feriene Naasjes.Yn it ramt dêrfan organisearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it MercatorEuropeesk Kennissintrum yn de mande mei Slieker Film de Nederlânske premjêre fan demeartalige film Der Krug an der Wiedau/Æ kro ve æ Virå/ E krouf bai e Wiidou/…