Bestjoerdersmoeting 2023

Save the date Bestjoerdersmoeting 2023 De Frasche Rädj, Seksje Noard fan de Ynterfryske Rie, dêr’t ek de Fryske Rie diel fan útmakket, organisearret yn ynter-Frysk ferbân fan freed 13 oant en mei snein 15 oktober 2023 in bestjoerdersmoeting (Kommunalpolitikertreffen). De moeting, ynklusyf oernachting, is yn yn de Nordsee Akademie yn Leck, Noard-Fryslân, Dútslân. As haadtema…

Friesisch in de Bundestag

Friesisch in de Bundestag

Yn de Bundestag yn Berlyn is 2 maart 2023 hast in oere oer it Europeesk Hânfêst foar regionale en minderheidstalen praat n.o.f. it 25-jierrich jubileum fan it ferdrach.  De parlemintariërs waarden by dy gelegenheid oanmoedige om net allinnich oer mar ek yn minderheidstalen te praten en dêr waard wiidweidich gebrûk fan makke. Astrid Damerow (CDU)…

FryslânDOK Hilgelânreis 2022

FryslânDOK Hilgelânreis 2022

Yn desimber wie de prachtige FryslânDOK-dokumintêre fan de Hilgelânreis 2022 by Omrop Fryslân te sjen ‘Is hjir noch wat te rêden?’ Op it ‘Friesen-droapen’, dat eltse trije jier op it Dútske eilân Helgolân holden wurdt, komme Friezen byinoar út alle wynstreken: fan it Hollânske West-Friesland oant Nordfraschlönj oan de Deenske grins. De Fryske taal en…

Kongresútjefte 2022

Op 17 septimber 2022  wie it Ynterfrysk Kongres yn Dokkum.  Hjirby de meartalige kongresútjefte mei de bedragen fan de ferskate sprekkers, plus alle presintaasjes.  It kongres is ienris yn de trije jier yn  Westerlauwersk Fryslân, Noard- en East-Fryslân as ôfsluting foar it trijejierrich  foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie/Interfriesischer Rat. Yn 2021 siet it foarsitterskip fan…

Friesendroapen maaie 2022

1 maaie 2022 Underwerp:   Premjêre Fryske film Stjer wilens 21ste ‘Friesendroapen’ op Hilgelân Sneon 21 maaie is op Hilgelân (Helgoland) de Dútske premjêre fan de Fryske aksjekomeedzje Stjer. It is ien fan de programmaûnderdielen fan it 21ste Friesendroapen dat fan 20 oant en mei 22 maaie plakfynt. De Frysktalige bioskoopfilm fan de band De Hûnekop en…