Hilgelân 2022

Der binne alwer sawat trije jier om. It tradisjonele trijejierlikse Friesendroapen sit der wer oan te kommen, en wol fan freed 20 oant en mei snein 22 maaie 2022.

De sintrale organisaasje is diz’ kear yn hannen fan Seksje Noard (Noard-Fryslân/Dútslân). Oer it programma is noch neat bekend, wy ferwachtsje dat oer in wike as wat te krijen. De Fryske Rie hopet al wer ien of mear programmaûnderdielen te fersoargjen. Fansels fersoargje wy as Seksje West (de Fryske Rie) wol wer bus en boat.

Wa’t belangstelling hat om mei te gean, freegje wy sels ûnderdak te regeljen. Fia dizze link kin online de Helgoland-brosjuere besjoen wurde, op de lêste siden binne in hiel soad apparteminten en hotels te finen. Wachtsje net te lang mei boeken, want wat tichterby it komt,
wat dreger it faak is.
Fia Seksje Noard, krije wy ek wer in tal sliepplakken yn de jeugdherberch. Wa’t belangstelling hat foar plak yn de jeugdherberch kin my maile, dan hâld ik de list by en pas nei 1 maart 2022 kin ik yn oerlis mei Seksje Noard oer dy sliepplakken.

Elk regelet syn eigen reis- en annulearringsfersekering! Tink goed om de betingsten dy’t der jilde fanwege it koroanafirus.
Wa’t fragen hat, kin my altyd maile sekretariaatfryskerie@gmail.com 

Brochures bestellen – Helgoland

Wy ha der wer nocht oan en hoopje jo/dy ek wer te sjen!
Groetnis,
Fryske Rie

FryslânDOK: Spoarsykje nei de Lelyline

Op 3 en 4 july gie de Omrop Fryslân FryslânDOK Spoarsykje, dy’t ek fia NPO2 útstjoerd is, oer de helberens en de winsklikens fan de rappe spoarline tusken it noarden en de Rânestêd.
In nijsgjirrige útstjoering, û.o. oer de Friesenbrücke. Foar wa’t it net sjoen hat, hjirûnder de link nei de útstjoering. Te sjen op 3 july by NPO2 en op 4 july by Omrop Fryslân.

https://www.omropfryslan.nl/parseberjocht/fryslandok-spoarsykje-nei-de-lelyline 
 

Hilgelân 2022

Takom jier binne der alwer trije jier om, tiid foar op ‘e nij in Friesen-droapen op Hilgelân (Helgoland)!
In inisjatyf fan ‘e Ynterfryske Rie (Interfriesischer Rat), en binnen de Ynterfryske Rie wurdt de organisatoaryske karre diz’ kear lutsen troch Seksje Noard. Dêrom is troch harren it inisjatyf om moai op ‘e tiid kontakt te sykjen mei Gemeinde Helgoland alfêst nommen. 
Foar jim bûsboekjes: it 21ste Friesen-droapen op Hilgelân is yn 2022 fan 20 oant en mei 22 maaie. 
Neiere berjochten folgje yn ‘e hjerst fan dit jier. 

Ferslach frouljusmoeting

Fan 9 oant 11 septimber 2020 wie de twajierlijkse frouljusmoeting. Sektion Nord hie in moai programma gearstald, dat is ek werom te finen op dit webstek. It is in nuver jier fanwege it koroanafirus en sadwaande koene der gjin froulju út Westerlauwersk Fryslân nei Noard- Fryslân ôfreizgje. Ut namme fan Sektion Ost koene der noch al in pear froulju dielnimme.

Foto’s: 2 foto’s fan de ûntfangst op 9 september, kreas op 1,5 meter ôfstân.

Frau Telse Nommensen hat ús nei it treffen in koarte reaksje takomme litten.

„It Treffen is gâns goed ferrûn. We ha jimme út Westerlauwersk Fryslân bot mist. Mar we rjochtsje ús hope oer twa jier op de folgende frouljusmoeting. Hjirby in pear foto’s, ien fan de Hamburger Hallig, dêr waard ek ferteld dat de Noardfriezen in soad fan de Westerlauwerske
Friezen by de bau fan ‘e diken leard hawwe. En in foto fan Helen Christiansen. Helen hat ferteld oer har ferbliuw yn Westerlauwersk Fryslân, in tal jierren lyn. Se hat doe by twa organisaasjes in healjier staazje rûn, nl. by in pjutteboartersplak en op de muzykredaksje fan Omrop Fryslân. Se hat dat jier aardich it Frysk leard!
Sa sjogge jimme, wy hawwe oan jim tocht en sa wiene jimme ek wat by ús.
Groetnis oan alle froulju dy’t wy kenne. Bliuw sûn!”Útnûging Ynterfryske frouljusmoeting

Ynterfryske frouljusmoeting 9 o/m 11 septimber 2020  

yn Noard-Fryslân (Sleeswyk-Holstein, Dsl.)

yn gearwurking mei de Ynterfryske Rie

Utnûging frouljusmoeting 2020

Achte froulju,

De Ynterfryke Rie is in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, resp. fan de trije seksjes dêrfan yn West, East en Noard.

De leden binne de trije Fryske Rieden en it foarsitterskip dêrfan wikselet om de trije jier. De Seksje West (Westerlauwersk Fryslân) hat op it stuit it foarsitterskip oant 2021. Dêrnei nimt de Seksje Noard dat wer foar trije jier oer. Neffens in fêst skema wurdt der om de trije jier ek in Friezemoeting op Hilgelân (Helgoland) organisearre. Oare moetings wurde jierliks of om de twa jier holden, lykas de frouljusmoeting. Dêrnjonken binne der ek noch oare gearkomsten foar beskate maatskiplike groepen en treffe de deistige bestjoeren en de oare bestjoersleden fan de trije seksjes inoar in kearmannich yn it jier.

Al hiel wat jierren wurkje de trije Fryslannen mei-inoar gear yn it ramt fan in soarte fan Noardseeferbân. Mar de mooglikheden fan de Ynterfryske Rie binne beheind. Dêrom is stipe fan polityk en oerheid op alle nivo’s en benammen op lokaal nivo needsaaklik.

It docht ús deugd dat de Kreis Nordfriesland en it Amt Mittleres Nordfriesland mei twa fertsjintwurdigers aktyf behelle binne by it programma fan de frouljusmoeting.

Mei it Kreislandfrauenverband, dat in pear dagen foar ús moeting syn 50-jierrich bestean fiert, binne wy bliid dat wy jo yn ‘Nordfriesland’ in wolkom taroppe meie.

Mei freonlike groetnisse,

Ilse Johanna Cristiansen,

foarsitter Frasche Rädj/Fryske Rie Seksje Noard

Utnûging frouljusmoeting 2020

 

Bestjoerdersmoeting Fryske Rie annulearre

De wurkgroep Bestjoerdersmoeting fan de Fryske Rie hat beslute moatten de bestjoerdersmoeting fan 1 o/m 3 novimber ôf te sizzen. Der binne te min oanmeldings. Tige spitich. Yn novimber wurdt yn Ynterfrysk ferbân bepraat oft de moeting eventueel noch ferskood wurdt nei gaadlike data yn 2020.