Ynterfrysk kongres 2018: lêzings, wurkwinkels, muzyk en in tsjerketsjinst

It Ynterfrysk kongres (‘Friesenkongress’) behannelet op ferskate wizen it tema ‘Fryske
kultuer hjoed-de-dei’/ Pytsje de Graaf nije foarsitter

Yn it ôfrûne wykein (fan 1 o/m 3 juny 2018) waard yn Auerk (‘Aurich’, East-Fryslân/Ostfriesland) it Ynterfrysk kongres 2018 holden. Fertsjintwurdigers út de trije Fryslannen (Noard-Fryslân yn Sleeswyk-Holstein, East-Fryslân yn Nedersaksen, Westerlauwersk Fryslân yn Nederlân) hawwe it tema fan de ‘Fryske kultuer hjoed-de-dei’ op ûnderskate wizen behannele yn it gebou fan de Ostfriesische Landschaft te Auerk.

It tema fan it kongres kaam op sneon 2 juny yngeand op it aljemint yn in rige lêzings dy’t op dat stee holden waarden troch heechleararen fan ’e universiteiten fan Göttingen, Hamboarch en Âldeboarch (Oldenburg). De konklúzjes út de foardrachten waarden lutsen troch dr. Niels Petersen fan ’e Universiteit fan Göttingen. Syn bydrage hie as titel ‘De syktocht nei in Fryske kultuer hjoed-de-dei yn it spanningsfjild fan regio, identiteit en kultueropfetting’. Alle lêzings binne gearfandele en wurde meikoarten troch de Ynterfryske Rie publisearre.

De leden fan ’e Ynterfryske Rie wiene tige op it skik mei de kwaliteit fan de lêzings. De bydragen jouwe de needsaaklike ympulzen foar fierdere debatten. Se sille in wichtige bydrage leverje foar it omsetten dêrfan yn konkrete projekten.

Fierders koene de dielnimmers fan it kongres dielnimme oan trije wurkwinkels mei ûnderwerpen op it mêd fan de Fryske kultuer. Ien wurkwinkel fûn plak yn it gemaal fan it ‘Entwässerungsverband Emden’ oan de Knock en hannele oer de feiligens fan de (see)diken, it heger wurden fan de seespegel en de ûntwettering. Yn it feanmuseum ‘Eiland’ yn Westgroßefehn waarden de dielnimmers yngeand ynformearre oer de skiednis fan it ûntginnen fan it (heech)fean en it yn kultuer bringen dêrfan. De tredde wurkwinkel by it kleaster Ihlow hannele oer de skiednis fan de kleasters en de Reformaasje yn East-Fryslân (Ostfriesland).

De jûns wie der yn it ‘foarum’ fan de Ostfriesische Landschaft in tige noflike en sfearfolle
muzikale jûn. De trije muzikanten Gerd Brandt, Jörg Fröse en Albertus
Akkermann hiene in optreden mei lieten en ferhalen út East-Fryslân. Njonken sels
komponearre stikjes lieten se ek lieten fan Jaques Brel, Hannes Flesner en oaren hearre.

Yn it ramt fan it kongres waard oan it begjin (1 juny) dêrfan ek de algemiene gearkomste fan de Ynterfryke Rie holden. Dêrby wiksele it foarsitterskip en gie oer fan de Seksje East nei de Seksje West. Westerlauwersk Fryslân is de kommende trije jier oan bar om de lieding te hawwen. Ta opfolchster fan Helmut Collman (Flachsmeer, Landkreis Leer) waard Pytsje de Graaf út de Nederlânske provinsje Fryslân beneamd. Der stiet no foar it earst in de frou oan de top fan de Ynterfryske Rie.

De sneins, 3 juny, waard it kongres mei in oansprekkende Platdútske tsjerketsjinst besletten yn de Steateseal (‘Ständesaal’) fan de Ostfriesische Landschaft, dy’t laat waard troch dominy (‘pastor’) Jürgen Hoogstraat fan Victorbur (Landkreis Aurich). Dat wie likegoed in treflik plak.

Arno Ulrichs, foarsitter
Leeger Weg 42, D-26632 Simonswolde
E-post: arno.ulrichs@ewetel.net; telefoan +49 (0) 4929-912916

Mei Pytsje de Graaf út de Nederlânske provinsje Fryslân stiet foar it earst in frou oan de top fan de Ynterfryske Rie

Bestjoerdersmoeting 2017

Einlings is it dan safier, de útstelde bestjoerdersmoeting dy’t fan 11-13 maaie 2017 plakfine sil. [Is op 4 maaie ôfsein.]

Hjirby fine jo de útnûging en it foarriedich programma:Bestjoerdersmoeting 2017
Jo kinne jo opjaan by de skriuwer fan de Fryske Rie, Anton van der Ploeg ( fryskerie@gmail.com)
Nei opjefte ûntfange jo it definitive programma + de nota.
Wy kinne mei eigen ferfier, mar sille safolle mooglik gebrûk meitsje fan it meielkoar riden.
Wy hoopje op in goede opkomst.
Foar fierdere fragen kinne jo terjochte by:
Pytsje de Graaf,
Wethâlder gemeente Dongeradeel
(0519) 298 707
p.degraaf@dongeradeel.nl

Sis Tsiis! Aksje foar goed Frysk op skoalle

Tongersdei 22 desimber 2016 – It Saailân fol mei minsken al fier foar it begjin fan de demonstraasje. It bestjoer fan de Fryske Rie wie der fansels ek by. Der komme mear Sis Tsiis-aksjes. Komme jo dan ek? De foto is makke foar www.itnijs.frl. Sjoch dêr foar berjochten en sykje op “Goed 300 minsken” en foar oare berjochten oer de tige slagge aksje sykje op “Sukses foar sis tsiis!” Altyd nijs op itnijs!

sis-tsiis-22-des-2016

Frouljusmoeting 2016

Frouljusmoeting   21 o/m 24 septimber  2016

 Woansdei : 16.00 – 16.30   Menaam: Ynrin fan gasten en gastfroulju en in wurd fan wolkom.

Tongersdei: 9.00  Sammelpunt: gemeentehûs Menaam, Dyksterbuorren 16

Oer de Aldebiltdyk nei Aldebiltsyl; hjir in frisse noas helje. Oer Holwert en Wierum nei Peazens/Moddergat; kofje drinke yn de âlde garnalenfabryk, fiskershúskes en it fiskersmonumint besjen. Fansels sjogge wy ek efkes oer de dyk.

12.45   Fryske kofjetafel yn de Posthoorn yn Dokkum, Diepswal 21.

14.00   Besite oan it museum Dokkum: it Admiraliteitshûs, Diepswal 27. Wij kinne in kar meitsje tusken in steds-kuier of mei in pream fan it wetter ôf de stêd te besjen. Wa’t  klear is kin de stêd efkes yn.

17.00   Bij de auto’s op it parkearplak wêze. Yn de auto nei de Bonifatius boarne (kapel ?) oan de Bronlaan yn Dokkum. Dan mei de gastfrou werom nei hûs.

Freed: 10.00  Parkearje ûnder de Oldehove yn de parkeargaraazje Oldehove en sammelje ûnder de grutte muorre-beskildering fan Marijke Meu oan it begjin fan de Grutte Tsjerkestrjitte/Heer Ivostrjitte, op de sydmuorre fan De Brasserie

Nei in bakje kofje  gean wij om 11 oere nei it Keramykmuseum “It Prinsessenhof”. Nei ôfrin kinne wij meielkoar in broadsje ite (eigen rekken). De rest fan de middei frij .

19.00 Gesellige jûn mei stampotbuffet yn it doarpshûs ”Op Healwei” yn Skingen, Slappeterpsterdyk 13.

Sneon: 9.30 Doarpshûs yn Skingen

Mei elkoar noch in bakje kofje drinke en ôfskied nimme.

Kosten:

Om en de bij 85 euro p.p. + drankjes feestjûn (eigen rekken).  Wa’t sin hat om mei us mei te gean kin har( of him) opjaan by:

Jeltsje van der Mei, tel. 0518 451520 of jeltsje.menaaamapesturtsjegmail.com

Wêr wenje de East-Friezen?

Wêr wenje de East-Friezen?

Fjouwer bestjoersleden fan ús Fryske Rie hawwe op 9 april 2016 nei de lêzing west fan dr. Hajo van Lengen yn Auwerk (East-Fryslân). It ûnderwerp wie in besprek fan syn rapport (“Gutachten”) oer it fêstigingsgebiet fan de Friezen yn East-Fryslân. De eftergrûn fan de opdracht om dat rapport te meitsjen is de winsk fan East-Fryslân om as partisipant belutsen te wurden by de Beratender Ausschuss beim Innenministerium für Fragen der friesischen Volksgruppe (Riejaande kommisje by it ministearje fan ynlânske saken fan de BRD foar fragen fan it Fryske folk). It wie in nijsgjirrige lêzing. De lûdsynstallaazje hie lykwols as risseltaat dat de fjouwer harren ôffregen oft hja al oan in gehoarapparaat ta wienen. Mar lokkigernôch is it rapport ek yn boekfoarm ferskynd[1] en waard it ek noch fergees omparten.

Lêzing dr. Hajo van Lengen yn it Forum fan it Ostfriesische Landschaft, Auwerk. Arno Ulrichs en Anton van der Ploeg

Petear oer it rapport

tusken de foarsitter fan seksje East fan de Ynterfryske Rie,

Arno Ulrichs,

en de sekretaris fan seksje West,

Anton van der Ploeg. (foto S. Th. Hiemstra)

 

[1] Hajo van Lengen (2014), Zwischen Ems und Weser. Die östlichen Siedlungsgebiete der Friesen. Bräist/Bredstedt, Verlag Nordfriisk Instituut, Nr. 232, ISBN 978-3-88007-391-3, 32 Pp.