Bestjoer

Namme en wenplak: Út of foar de of it: Spesjale funksje: Byld: Frou Pytsje de Graaf Ternaard Foarsitter fan 19 septimber 2017 ôf Foarsitter Ynterfryske Rie juny 2018-juny 2021 Frou Saapke Miedema Ljouwert Sekretaris fan septimber 2018 ôf sekretariaatfryskerie@gmail.com Lolke Tj. Folkertsma Dokkum Ponghâlder IBAN Fryske Rie: NL51 RABO 0103.744.711 Fiskaal: ANBI en ANBI-cultuur (“Stichting…