Friesen-droapen Hilgelân

Jo binne/do bist fan herten wolkom om mei te gean nei dit trijejierlikse Friesen-droapen op Hilgelân. Belangstelling? Oanmelde by de Fryske Rie oant op syn lêst 14 maart 2019, fia e-mailadres saapke_miedema@hotmail.com.

De kosten fariearje fan € 90 oant € 300 à € 350 de man. Dat is foar bus, boat, de measte programmaûnderdielen en bbq. De fariabele kosten sitte yn wat der noch mooglik is wat de oernachting(s) oanbelanget. It middeisiten en it jûnsiten op sneontejûn is foar eigen rekken.

Ynformearje nei de mooglikheden!

Utnûging – Programma 20ste Friesen-droapen Hilgelân 24-26 maaie 2019

 

 

Vergelijkbare berichten