De ûntdekking fan de frije Friezen

Op de mei ús besibbe webside www.interfriesischerrat.de stiet in stikje oer in nijsgjirrige publikaasje. It is in reisferslach fan de Grinzer Weiko Piebes. It is yn it Hollânsk skreaun, mar beslist aardich om te lêzen en te besjen. Hy hat der 300 foto’s en in protte literatuer oan taheakke. It giet, omdat it in reisferslach is, fansels foaral oer de trije Fryslannen. Oanrikkemandearre! It is trouwens hjir ek streekrjocht te finen:

http://www.weikopiebes.nl/vakantie5/reis2011.htm