Boeremoeting febrewaris 2012

De boeremoeting 2012 hat de dielnimmers foldien!

Foar it nijsgjirrige programma: klik hjir! Jo kinne it downloade!

Opjefte koe by de hear Sjoerd van der Schaar, telefoan 0517 412492, oant 10 jannewaris. De kosten wiene € 80 + reiskosten per eigen auto (27 km efter Lear /Leer, mei-inoar ride).

Nije dielnimmers /jongere boeren binne fan herten wolkom!

Vergelijkbare berichten