Frouljusmoeting 2024

Frouljusmoeting 2024

Fan 10 oant 13 septimber 2024 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryske
frouljusmoeting. De organisatoaryske karre fan dat twajierlikse barren wurdt diz’ kear
lutsen troch de Friesenrat Sektion Ost, dy’t offisjeel yn it platdútsk de “Freeske Raad”hjit
en yn it Saterfrysk de “Fräiske Räid”.

Dielname stiet iepen foar froulju út Noard-, East- en Westerlauwersk Fryslân. Utnûging
en mooglikheid om op te jaan wurdt ferwachte yn de maitiid fan 2024. Hâld dit webstek
yn ‘e gaten of mail nei sekretariaatfryskerie@gmail.com.

Vergelijkbare berichten