Boeremoeting 2007

Programma BOEREMOETING
woansdei 7 oant sneon 10 febrewaris 2007

woansdei 7 febrewaris ‘07
± 16.00 á 16.30 oere ûntfangst en mei-inoar yn ‘e kunde komme
                                 Wolkom troch dr. mr. Roel Kaastra, foarsitter Fryske Rie
                                 Lokaasje: De Mande, De Noarderein 1 yn Tytsjerk

18.00 oere                Jûnsiten by gastgesinnen.

tongersdei 8 febrewaris ‘07
10.00 oere                 Besite oan Kweekbedriuw Ropta yn Mitselwier

12.00 á 12.30 oere    Middeisiten Restaurant Land en Zeezicht, Holwerd
                                  (Grandijk 2 = oan de  pier/oanlissteger)

14.00-17.00 oere      Besite oan Hegebeintum: Informatiecentrum Terp Hogebeintum, 
                                 Pypkedijk 4 en akkerboubedriuw J. v.d. Weg Meester Boeleswei 2.

18.00 oere               Jûnsiten by gastgesinnen.


freed 9 febrewaris ‘07
10.00 oere                Besite oan Bos Mech. b.v., Sibadawei 24 yn Easterein.
Bos Mech. b.v. is in mechanisaasjebedriuw dat al mear as 40 jier yn de Fryske grûn woartele is. It bedriuw is útgroeid fan in ienfâldige smidderij yn Lollum ta it moderne full-service en hightech mechanisaasjebedriuw sa’t dat no yn Easterein stiet.

12.00-13.40 oere     Middeisiten yn Kafee-Restaurant It Reade Hynder, ‘t Noard 6 te Wommels.

14.00-15.30 oere     Besite oan Feeteeltbedriuw Joop Witteveen (mei robot), Draversdyk 6 yn Rien

16.00 oere               Rûnlieding/ekskurzje/museum Fryske bierbrouwerij Us Heit, Snekerstraat 43 yn Boalsert. De Friese Bierbrouwerij jout nijsgjirrige rûnliedings. Jo krije wiidweidich tekst en útlis oer de ûntsteansskiednis fan it bier en it brouproses, eartiids en hjoed de dei. Der wurdt no ek whisky stookt dan op syn minst 3 jier op houtene fetten lagere wurdt.

18.00 oere              Jûnsiten by gastgesinnen

20.00 oere              Bûnte jûn bij Kafee-Restaurant Bergsma, Sibadawei 2 yn Easterein

Sneon 10 febrwaris '07
Moarns                   De gasten geane op eigen gelegenheid wer nei hûs.

Mei tank oan de P.W.Janssen's Stichting!

Vergelijkbare berichten