Programma boeremoeting 2008

Programma boeremoeting Noard-Fryslân 6 – 9 febrewaris 2008

Woansdei 6 febrewaris

17.00 oere      Ûntfangst, wolkom troch immen fan de distriktsried (Landrat) of Kreispräsident fan de krite Noard-Fryslân en yn  ‘e kunde komme mei de gastgesinnen.
                      Lokaasje: Grünes Zentrum, Bredstedt.

Tongersdei 7 febrewaris

8.30 oere        Mei it Strucklahnungshörn skip nei it eilân Pellworm: toer oer it eilân, besjen fan de tsjerke op it eilân, de fjoertoer en in Biogasynstallaasje.

17.30              Weromreis.

Freed 8 febrewaris

9.00 oere        Skipfeartmuseum  Husum en stedskuier.

                      Middeis op eigen gelegenheid of besite oan Fa. Gutbier/Husum, dêr't natuerlike kleurstoffen ferwurke wurde.

19.30              Slotjûn mei jûnsmiel en muzyk/dûns.
                       Lokaasje: Roten Haubarg.

Sneon 9 febrewaris

9.00 oere        Ofskied.
                      Lokaasje: Grünes Zentrum, Bredstedt.

Vergelijkbare berichten