Fryslannenreis

Ferline jier ha Renze Valk endy mei de famylje Jaap van der Bij in saneamde Fryslânreis útsetten. It is in reis ûnder de namme Campinghoppers, foar caravans en campers. Dizze reis is spesjaal bedoeld om de oare Fryslannen wat better kennen te learen. De reis duorret trije wiken, begjint yn ús Fryslân en dan nei in pear dagen Ezinge giet it nei Sealterlân, East-Fryslân (in dei nei Hilgelân) en dêrnei by de kust lâns nei Noard-Fryslân. Dêr geane wy fansels nei de Halligen en nei Sylt. De reis wurdt begelieden troch Hindrik ten Hoeve mei syn frou. Op de hiemside www.kampeerreizen.nl kinne jo neiere bysûnderheden fine, mei in kaartsje derby.

Omdat dizze reis past binnen de doelstellings fan de Fryske Rie dogge wy hjir kunde fan!

Vergelijkbare berichten