Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2013-2018

De nijste bestjoersôfspraak “Fryske taal en kultuer” tusken it Ryk en de Provinsje Fryslân is op 22 april 2013 ta stân kommen. Haadstik 7  (sjoch side 20 e.f.) is fan belang foar de Fryske Rie. Klik earst op “Trochlêze” en dan op:

bestjoersofspraak-fryske-taal-en-kultuer-2013-2018

Vergelijkbare berichten