Jubileum-magazine 50 Boeremoetings

 

50 Ynterfryske Boeremoetings, 1959 – 2010

 

Ta gelegenheid fan 50 Ynterfryske Boeremoetings 1959-2010 hat de Fryske Rie yn maaie 2010 in Jubileum magazine útbrocht. Mei in stikje skiednis en ynterviews mei in tal minsken fan de earste oere.
By it magazine is in dvd ynsletten mei ynterviews mei in tal minsken ek fan de earste oere.
Teksten û.o. Sybe Joostema  (De MediaState, Minnertsgea) en Kerst Huisman (Ljouwert). Gearstalling dvd Claas Riecken Media.
It magazine mei DVD is no te finen yn Tresoar.

Vergelijkbare berichten