Boeremoeting 2014

Goeie!

It foarriedich programma fan de boeremoeting 2014 is klear. It sil wêze fan 5 oant 8 (weromreis) febrewaris 2014, yn Noard-Fryslân (D). Klik earst op “trochlêze” en dan op: Boeremoeting 2014
Opjefte uterlik 10 jannewaris, sjoch hjir.

Tank!

Vergelijkbare berichten