Boeremoeting 2016

De 56ste ynterfryske boeremoeting sil wêze fan 3 o/m 6 febrewaris 2016, diskear yn ús provinsje.
Hjir stiet it programma: Boeremoeting 2016 – programma

Ynljochtings en opjefte graach foar 15 jannewaris 2016 by ien fan ûndersteande  minsken:
– Sjoerd van der Schaar, telefoan 0517-412492 of e-post s.vd.schaar@planet.nl
– Jan van der Weg, telefoan 0518-412369 of e-post wegvd000@planet.nl
– Doeke Wilman, telefoan 0519 724521 of e-post d.wilman@knid.nl

Vergelijkbare berichten