Boeremoeting 2010

De 50-ste Boeremoeting, yn 2010, hat yn febrewaris west. Tige slagge! Der komt by de Fryske Rie in magazin mei DVD út oer dy 50 kear. Wannear sil hjir oanjûn wurde. Inkelde taspraken, wêrûnder yn it Provinsjehûs, binne hjir (by: Wat west hat) te finen.

Vergelijkbare berichten