Moeting jonge agrariërs 2010

      (Foarriedich) Programma

        Moeting jonge agrariërs

        AOC Friesland/Ljouwert
< — >
Lânboufakskoalle/Bredstedt

       29 maart o/m 1 april 2010

 

 

Moandei 29 maart
Moarns betiid
Ofreizjgen út Ljouwert wei
Healwei de middei
Untfangst / wolkom;Ynlieding oer it programma, it skoallesysteem en de lânbou yn Dútslân, Schleswig-Holstein en Noard-Fryslân;
Ferdieling oer de gastgesinnen;
Jûnsprogramma nei eigen ynsjoch te besteegjen.

 

Tiisdei 30 maart
Moarns
Ofreizgjen nei slachterij Danish Crown yn Horsens/Denemarken;
Middeisiten;Besite oan in ferwurkingsbedriuw, bgl. Nordmilch yn Nordhackstedt;
Mienskiplik jûnsprogramma

Woansdei 31 maart
Hjoed wurdt de groep yn twaen opdield. De ferskate groepen bringe besiten oan û.o. ferskate lânboubedriuwen, in biogasynstallaasje, bedriuwen op it mêd fan sinne-enerzjy, wynenerzjy, lânhannel, de Hamburger Hallig, ensfh.

Tongersdei 1 april
Moarns
Mienskiplik ôfskied yn Bredstedt en ôfreizgjen
Opsjoneel: ein fan de moarn boattocht troch de Hamburger haven (€ 10,- p.p.)
Oanslutend: op nei hûs.
 

Fierders noch:
Dielnimmers Noard-Fryslân: 42 studinten, plus begelieding, nl. klasse 1 a en b;
Dielnimmers Fryslân: 26 studinten, plus begelieding (3 pers., 2 AOC, 1 Fryske Rie);
Underdak: by de studinten dy’t by it eigen bedriuw in fakânsjewente ha.
Kontaktpersoan AOC Friesland: Gerrit Jouke Elsinga
Kontaktpersoan Landwirdtschaftsschule Bredtsted: Jürgen Hansen
Kontaktpersoan Friesenrat Nord: Petra Hansen
Kontaktpersoan Fryske Rie: Sjoerd van der Schaar s.vd.schaarapesturtsjeplanetpuntnl 

 

Vergelijkbare berichten