Stjoer in e-mail nei de Fryske Rie fia sekretariaatfryskerie@gmail.com (of troch Facebook)