2e Fryske Rie-jûn yn De Bres

"Wat moatte jim dochs mei dy Dútsers?" Fryske gearwurking oer de grinzen hinne Tongersdei 6 maart hâldt Stichting Fryske Rie jûns om 20.00 oere yn De Bres yn Ljouwert in temajûn. Ald-LC-sjoernalist Kerst Huisman behannelet it tema ‘Wat moatte jim dochs mei dy Dútsers', Fryske gearwurking oer de grinzen hinne. Ek al is de Twadde…

Frysk Manifest 1955

  Friesisches Manifest Am Tage des sechsten gemeinsamen Treffens in neuerer Zeit stehen wir Friesen aus Nord-, Ost- und Westfriesland, aus dem Saterland und dem Land Wursten, aus dem Oldenburger Land und von Helgoland an der uns allen ehrwürdigen Stätte, am Upstalsboom, wo sich im Mittelalter die Abgesandten der sieben Seelande versammelten. Wir sind zusammengekommen,…

Programma boeremoeting 2008

Programma boeremoeting Noard-Fryslân 6 – 9 febrewaris 2008 Woansdei 6 febrewaris 17.00 oere      Ûntfangst, wolkom troch immen fan de distriktsried (Landrat) of Kreispräsident fan de krite Noard-Fryslân en yn  ‘e kunde komme mei de gastgesinnen.                       Lokaasje: Grünes Zentrum, Bredstedt. Tongersdei 7 febrewaris 8.30 oere        Mei it Strucklahnungshörn skip nei it eilân Pellworm: toer oer it eilân, besjen fan…

Boeremoeting febrewaris 2008

  Dielnimmers socht foar  48e boeremoeting/Bauerntreffen  Ynterfryske Rie, 6-9 febrewaris 2008 Fan woansdei 6 oant sneon 9 febrewaris '08 organisearret in wurkgroep út namme fan de Friesenrat Sektion Nord in útwikseling tusken boeren út it Dútske Noard- en Eastfryslân en boeren út ‘ús' saneamde Westerlauwersk Fryslân. De moeting wurdt diz' kear yn it Dútske Bredstedt,…