Op 17 septimber 2022 wie it Ynterfrysk Kongres yn Dokkum.  Hjirby in fotoferslach fan it kongres.