Programma Ynterfryske Frouljusmoeting 
fan 10 oant en mei 13 septimber 2024

Tiisdei 10 septimber
15.00 oere     Moetingspunt: Alte Wieke 6, 26632 Ihlow
                             Begroeting dielnimsters yn it Rathaus (gemeentehûs) Ihlow
                             Untfangst troch boargemaster Arno Ulrichs
17.00 oere     Moetingspunt: Kompanieweg 3A, 26632 Ihlow
                             Keamerferdieling yn it Gästehaus am Ihler Meer
18.00 oere     Jûnsiten yn Café am Ihler Meer
19.30 oere     Noflik treffen mei-inoar yn it Gästehaus

Woansdei 11 septimber
8.30 oere      Moarnsbrochje yn Café am Ihler Meer
10.00 oere    Moetingspunt: Kirchwyk 5, 26624  Südbrookmerland
                            Georgswall 1 – 5, 26603 Aurich
                            Rûnlieding yn it Konsintraasjekamp
                            Herdinkingsplak Engerhafe
12.30 oere    Moetingspunt: Friesenweg 2, 26624 Südbrookmerland
                            Middeismiel by Herberts yn Moordorf
14.00 oere    Moetingspunt: Victorburer Moor 7A, 26624 Südbrookmerland
                            Besichtiging en oanslutend Teetafel 
                             (spesjale Ostfrysk teedrinke) yn
                             it Moormuseum Morrdorf
18.00 oere    Jûnsmiel mei bôle yn Gästehaus am Ihler Meer
                            Jûnskuier en oanslutend noflike jûn mei-inoar

Tongersdei 12 septimber
8.30 oere      Moarnsbrochje yn Café am Ihler Meer
10.00 oere    Moetingspunt Georgswall 1–5 , 26603 Aurich
                            Besite oan de Ostfriesische Landschaft 
                            mei tee en krintebôle
12.00-14.00  Frije tiid yn Aurich
14.30 oere    Moetingspunt: Zum Forsthaus 1, 26632 Ihlow
                            Rûnlieding yn it Kleaster Ihlow
                            mei oanslutend tee/kofjetafel
18.00 oere    Breamiel yn Gästehaus am Ihler Meer
                           Oanslutend noflike jûn mei-inoar


Freed 13 septimber 
8.30 oere      Moarnsbrochje yn Café am Ihler Meer
10.00 oere    Ôfskied


Ynformaasje en oanmelding
De kosten foar it hiele pakket, eksklusyf reiskosten, binne € 200,00 de persoan.
Fan de Fryske Rie kinne dielnimsters út Westerlauwersk Fryslân in temjittekommen oan dielnimsterskosten en/of reikosten temjitte sjen.
Nei opjefte ûntfange de dielnimsters in rekken. De oanmelding is binend en definityf nei it beteljen fan de rekken. 

Wa’t allinnich oan ien of mear programmaûnderdielen meidwaan wol, betellet op de dei sels en op it plak de kosten dêrfoar. Dat wol graach oanjaan by it oanmelden.

Opjaan en mear ynformaasje by Akkie Lindeboom-Jager fia e-mail: alindeboomjager@hetnet.nl of tillefoanysk: 06-20582709.