Jimmeroan Fryslân

Kursussen Fryskeigene

Oan de waadsee yn Butjadingen (East-Fryslân, D.) wurde dit jier kusussen jûn. It giet dêrby om de Fryske kultuer yn ferbân mei it libjen oan de kusten fan Noard- en Waadsee en om de ynfloed fan dat spesiale myljeu op de minsken dy't dêr libben en hjoed-de-dei noch altyd wenje. De kursussen binne yn de wykeinen of in hiele wike en wurde jûn troch it Umweltsation Iffens. De brûkte taal is Dútsk. (Men praat dêr gjin Frysk mear mar fielt him wol Fries!)