Louwerter skotsploech

*       Ljouwerter Skotsploech: sjoch www.ljouwerter-skotsploech.nl

 

*       Jongelju-Dûnsgroepen fan Enequist: sjoch  www.enequist.nl

        *       Rob du Jardin en Grytsje Kingma:

Rob wûn de publykspriis fan it Frysk Sjongfestival Liet 2009. De tekst is fan him en Grytsje. Rob is in Nederlânske fiolist, (‘ik kom út Switserlân”), en hat it Frysk leard. Syn winnende liet: “Dit is myn heitelân”.

Sjoch ek: www.nederlands.nl/nedermap/hartenkreten/hartenkreet/117663.html

en www.youtube.com/user/robdujardin   En sjoch foar Grytsje (die ek mei oan Liet 2009): www.grytsjekingma.tk  

                                                                        

Figuur 1. Rob du Jardin

                                                                                                 

Figuur 2. Rob mei Grytsje Kingma

    

Vergelijkbare berichten