Bestjoerdersmoeting 2012

Der is wer in bestjoerdersmoeting!

Foar gemeentlike bestjoerders, mar ek provinsjale-, en foar ynteressearre amtners! Wy binne te gast yn Dongeradiel en sille ek op Skiermuontseach ûntfongen wurde.
In gelegenheid om mear mooglikheden om rekreaasje, toerisme en ekonomy hinne oan de Waadkant fan Fryslân te besprekken en dêr ús foardiel mei te dwaan. Mar ek om dy gemeenten kennen te learen en bestjoerders út East- en Noard-Fryslân (D.) te moetsjen!

It is fan 28-30 septimber 2012. Neiere ynfo en opjefte hjir!

Vergelijkbare berichten