Jimmeroan Fryslân

De kussussen binne ornearre foar jongerein fanôf de heechste klassen fuortset ûnderwiis, studinten en jongelju dy't wurkje en wenje yn ien fan de trije Fryslannen (NL en D). Net allinnich foar Friezen, mar ek foar dy't harren oanlutsen fiele nei /ta Fryslân, Ost-Friesland of Nord-Friesland.

De kursussen falle ûnder de ferantwurdlikens fan it Umweltstation Iffens. De Fryske Rie jout dat kursusoanbod graach troch.

Mear ynformaasje: sjoch www.interfriesischerrat.de.

Vergelijkbare berichten