Kongresútjefte 2022

Op 17 septimber 2022  wie it Ynterfrysk Kongres yn Dokkum.  Hjirby de meartalige kongresútjefte mei de bedragen fan de ferskate sprekkers, plus alle presintaasjes. 

It kongres is ienris yn de trije jier yn  Westerlauwersk Fryslân, Noard- en East-Fryslân as ôfsluting foar it trijejierrich  foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie/Interfriesischer Rat. Yn 2021 siet it foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie derop foar de Fryske Rie, mar doe koe it kongres net trochgean fanwege COVID. Op dit stuit is it foarsitterskip fan de Fryske Rie by de Noardfryske Friesenrat. 

It earstfolgjende Ynterfrysk Kongres is yn 2024 yn Noard-Fryslân. 

FRY & DE
https://fryskerie.frl/wp-content/uploads/2022/09/Friezenkongres-Programmaboekje-A5-FRY-en-DE-Lowres-1.pdf

NL & EN
https://fryskerie.frl/wp-content/uploads/2022/09/Friezenkongres-Programmaboekje-A5-NL-en-EN-Lowres-1.pdf

Presintaasje 1: Frije Friezen en harren Kapitaal: in histoarysk oersjoch
Nelleke IJssennagger-van der Pluijm & Han Nijdam (Fryske Akademy)
https://fryskerie.frl/wp-content/uploads/2022/09/01-PPT-han-nelleke-1.pdf

Presintaasje 2: De takomst fan de lânbou yn de Fryslannen
Pieter van der Valk (Universiteit Wageningen)
https://fryskerie.frl/wp-content/uploads/2022/09/02-Presentatie-17-september-perspectief-def.pdf

Presintaasje 3: Yndustry / Enerzjy: Geotermyprojekt Boalsert
Ynze Salverda
https://fryskerie.frl/wp-content/uploads/2022/09/03-Presentatie-STOGEF-friezencongres.pdf

Presintaasje 4: Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nije grûnslach wurde foar in leefbere regio
Martin Cnossen (Merk Fryslân)
https://fryskerie.frl/wp-content/uploads/2022/09/04-Friezenkongres_MerkFryslan_17sept.pdf

Presintaasje 5: Yn it ferline kinne jo net libje: skiednis, hjoeddeistige sitewaasje en foarútsichten fan de ynterfryske kontakten
Otto Knottnerus
https://fryskerie.frl/wp-content/uploads/2022/09/05-Knottnerus-Friezencongres-2022.pdf

Presintaasje 6: Wiere Winst: brede wolfeart yn Fryslân
Jacqueline Hofstede, Ynova, Taeke Tuinstra (NHL Stenden)
https://fryskerie.frl/wp-content/uploads/2022/09/06-Presentatie-Ynterfrysk-Kongres-2022-Taeke-Tuinstra-en-Jacqueline-Hofstede-DEF.pdf

 

Ferslachjouster Jitske de Hoop fan RTVNOF ynterviewt 17 septimber 2022 Teun de Jong, waarnimmend foarsitter fan de Fryske Rie, en Frank Nickelsen, Geschäftsführer fan de Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord e.V., foar radio oer it Ynterfrysk Kongres dat op 17 septimber plakfûn yn Dokkum.

Vergelijkbare berichten