Boeremoeting 2013

 

                                                              Fryske Rie

(Troch in technyske  oarsaak kinne der spitigernôch û. o. gjin ôfbyldings op ús webstek setten wurde. ..)

Wurkgroep boeremoeting Westerlauwerks Fryslân, fan de
Fryske Rie:
Sjoerd van der Schaar, (foarsitter), Daan de Hoop, Jan van der Weg,  Doeke Wilman en  
                      Anton van der Ploeg (skriuwer)

 Ynterfryske Boeremoeting 6-8 febrewaris 2013

Hjirûnder fine jo
it definitive programma foar de Ynterfryske boeremoeting fan 6 oant 8
febrewaris 2013.

Dat it de lêste
tiid ekonomysk net al te goed giet wie ek te merkbiten by ús krewearjen om
subsydzjes by inoar te krijen. It foel net ta.

De eigen bydrage moast foarearst foar de
minsken dy ’t oan it hiele programma meidogge, fêststeld wurde op 90,– Euro
per persoan. Wa ’t allinnich oan de twadde dei meidwaan wol   (Woudagemaal/Orchideeëhoeve)  sil sels 40 Euro bydrage moatte. Foar de  minsken dy ‘t allinnich de freeds meidwaan
wolle (Sonnema/provinsjehûs/ôfskiedsjûn) jildt in bedrach fan 50 Euro.

It is
net útsletten dat it bedrach noch wat leger wurdt as der noch subsydzje tasein
wurde mocht.

 

Wa ‘t oan it
programma meidwaan wol moat him uterlik 21 jannewaris opjaan by Sjoerd van der
Schaar, Julianaleane 15 yn Midlum. Tillefoan: 0517 412492 E-mail: s.vd.schaar@planet.nl

De eigen bydrage
kin oermakke wurde op banknûmer 1037.44.711 fan de Fryske Rie yn "Sneek" of yn ‘e rin fan
de besite kontant betelle wurde.

Op it programma
kinne jim sjen wêr en wennear ’t wy de woansdeis yn Froubuert gearkomme. Der
sille de minsken  oan de gastgesinnen
oerdroegen wurde. Der sil ek sein wurde hoe let, op hokker wize en wêrwei ‘t wy
de oare deis op en paad geane sille.

 

Wa ‘t der
aardichheid oan hat om as gastgesin te fungearjen, kin him opjaan by Daan de
Hoop, Bûtenwei 5 yn Wommels. Tillefoon: 0515 331404

 Programma 56e
Ynterfryske Boeremoeting 6 – 8 febrewaris 2013

 

 

Woansdei 6 febrewaris 2013

16.30 oere 

Ûntfangst dielnimmers en gastgesinnen
yn yn Froubuert. Iepenjen troch dhr Roel Kaastra, foarsitter fan ´e Fryske
Rie.

Tongersdei 7 febrewaris 2013

Tusken 9.30- en 10 oere

Besite oan it gemaal Teakesyl by de
Lemmer
.

 

12.30 oere

Middeisiten yn Luttelgeest

 

14.00 oere

Besite oan de orchideeëhoeve yn
Luttelgeest

Freed 8 febrewaris 2013

9.45 oere

Rûnlieding by Sonnema yn Boalsert

 

13.00 oere

14.30 oere

Middeisiten yn it provinsjehûs

Rûnlieding provinsjehûs yn Ljouwert.
Wolkom hiten troch Johannes Kramer as deputearre fan lânbou.

 

19.00 oere

20 –20.30

oere

Ôfslútjûn yn Mullum, diner

Feestjûn mei “De Nije Knipe”

Sneon 9 febrewaris 2013

10.00 oere

Ôfreizgjen

 

Woansdei 6 febrewaris.

Restaurant Froubuert.
Hjir sille de gasten troch de
gastgesinnen ofhelle wurde en krije wy in kopke kofje oanbean.

http://www.eetcafedemolen.nl

Adres: Vrouwbuurtstermolen 2    9077 SW Vrouwenparochie

Telefoonnummer:(0518) 40 33 33, E-mail:
info@eetcafedemolen.nl

 

 

Tongersdei 7 febrewaris

Ir
Woudagemaal

http://www.woudagemaal.nl

Adres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer
Telefoon (0514)-561 814, Email: info@woudagemaal.nl

 

Orchideeëhoeve

www.orchideeenhoeve.nl

Adres: Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest

telefoon 0527 202875  E-mail:
info@orchideeenhoeve.nl
 

 

Freed 8 febrewaris

Sonnema Boalsert

www.sonnema.nl

 

Adres: Stoombootkade 12, 8701 KA Bolsward

Telefoon: 0515 572949 E-mail: info@sonnema.nl 

Provinsjehûs

www.fryslan.nl

Adres: Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Telefoon (058)-2925925, E-mail:
provincie@fryslan.nl

 

Feestjûn Doarpshûs “De Spil”

www.midluminfo.nl

pshûs Midlum

Adres: Hopmansweg 7 in Midlum , Telefoon: 0517-414013

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Vergelijkbare berichten